آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغت ( انواع خلافکار)

: Robber
a person who robs the bank ➡
💸 کسی که بانک را می زند. (بیشتر برای سارق بانک بکار میرود).


 : Thief
.a person who steals something from somebody ➡
💰 کسی که چیزی را از شخصی می دزدد. دزد


: Burglar
a person who steals something from home ➡
💎 کسی که از خانه ای دزدی میکند.


 /Kidnapper & Abductor : /əbˈdʌktər
a person who kidnaps a kid or a person ➡
🏮 آدم ربا یا بچه ربا


 : Pickpocket
a person who steals money from your pocket ➡
🎪 جیب بر


✈️ / Hijacker : /ˈhaɪdʒækər
a person who hijacks a plane ➡
✈️ هواپیما ربا


: Carjacker
a person who Carjacks / steals a car ➡
🚀 ماشین ربا


: Joyrider
.Someone who steals a car and drives it in a fast and dangerous way for fun ➡
🚖 ماشین دزد (کسی که ماشین را بطور تفننی و برای خوشگذرانی و تفریح میدزدد).


: Shoplifter
a person who steals something from a shop ➡
💠 دزد مغازه


♣️ Plagiarist : /ˈpleɪdʒərɪst/ & Pirate
.a person who uses another person’s words, ideas, or work and pretends they are their own ➡
♣️سارق ادبی (کسی که مطالب و آثار دیگران را به نام خود ثبت میکند).


 / Mugger : /ˈmʌgə $ -ər
.someone who attacks people in a public place and robs them ➡
🔵 دزد خیابانی یا کیف قاپ


: Smuggler
/ˈsmʌgələ $ -ər/noun [C]
.someone who takes something illegally from one country to another ➡
💊 قاچاقچی


 : Bandit
/ˈbændit/ noun [C]
.someone who robs people, especially one of a group of people who attack travellers ➡
🔫 راهزن


: Pirate
/ˈpaɪərət $ ˈpaɪrət/noun [C]
.someone who sails on the seas, attacking other boats and stealing things from them ➡
⛵️ دزد دریایی


: Looter & Plunderer
.someone who breaks into shops or homes and steals things, after there has been a natural disaster, a war, or a violent protest ➡
🎭 غارتگر


 : Poacher
/ˈpəʊtʆə $ ˈpoʊtʆər/noun [C]
.someone who illegally catches or shoots animals, birds, or fish, especially on private land without permission ➡
🐠 شکارچی غیر قانونی (کسی که بطور غیر قانونی حیوانات را بخاطر پوست، عاج و غیره شکار میکند.)

ارسال نظر