آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات پرکاربرد مربوط به آب و هوا

sunshine نور آفتاب snowflake دانه برف
rain باران hailstone دانه تگرگ
snow برف to melt آب شدن / ذوب شدن
hail تگرگ to freeze یخ زدن / منجمد شدن
drizzle باران ریز to thaw گرم شدن /  آب شدن
sleet برف و باران to snow برف باریدن
shower باران تند to rain باران باریدن
mist مه رقیق to hail تگرگ باریدن
fog مه غلیظ weather forecast پیشبینی هوا
cloud ابر rainfall بارش باران
rainbow رنگین کمان temperature دمای هوا
wind باد humidity رطوبت هوا
breeze نسیم thermometer دما سنج
strong winds باد شدید high pressure فشار بالا
thunder تندر low pressure فشار پایین
lightning رعد و برق barometer فشار سنج
storm تندباد degree درجه
thunderstorm طوفان و رعد و برق Celsius سلسیوس / سانتیگراد
gale باد شدید Fahrenheit فارنهایت
tornado گردباد climate آب و هوای اقلیمی
hurricane طوفان climate change تغییر آب و هوایی
flood سیل global warming گرم شدن کره زمین
frost یخ بندان windy بادی
ice یخ cloudy ابری
drought خشکسالی foggy با مه غلیظ
heat wave موج گرما misty با مه رقیق
rainy بارانی icy یخبندان / سرد
fine هوای خوب frosty یخبندان / بسیار سرد
dull هوای ابری stormy طوفانی
overcast هوای ابری hot گرم
humid مرطوب cold سرد
dry خشک chilly کمی سرد
wet بارانی sunny آفتابی

ارسال نظر