آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات مشابه و دردسر ساز در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی تعدادی از لغات هستند که با لغات مشابه خود ممکن است اشتباه گرفته شوند و به همین دلیل مشکلات و دردسرهایی را برای زبان آموزان ایجاد کنند. این لغات به ظاهر مشابه ممکن است از لحاظ تلفظ به هم نزدیک باشند، و یا از لحاظ شکل نوشتاری دیکته ای و اسپلینگ (Spelling). در این میان برخی دیگر از لغات نیز هستند که برای یک مفهوم و معنای مشخص شکل نوشتاری یا همان دیکته و اسپلینگ (Spelling) آنها در زبان انگلیسی آمریکایی (امریکن) و بریتانیایی (بریتیش) با هم متفاوت است.

ما در این پست لیستی از لغات و کلمات مشابه و دردسرساز از لحاظ تلفظ و معنی را خدمت شما ارائه می کنیم و در پست ها و مطالب بعدی لیستی از کلمات کاربردی که دیکته آنها در انگلیسی امریکن و بریتیش با هم متفاوت هستند و ممکن است زبان آموزان را به دردسر بندازند ارائه می کنیم.


لیستی از لغات و کلمات مشابه و دردسرساز از لحاظ تلفظ و معنی

 Assist = همکاری کردن
Consist = شامل شدن
Insist = اصرار کردن
Resist = مقاومت کردن
Persist = پافشاری کردن

Host = میزبان
Hostle = هتل رایگان
Hostility = خصومت
Hospitality = مهمان نوازی

Generous = سخاوتمند
Genius = نابغه
Genuin = اصلی – خالص
Gorgeous = زیبا

Suppose = گمان کردن
Oppose = مخالفت کردن
Depose = خلع کردن
Impose = تحمیل کردن
Dispose = خلاص شدن
Expose = نمایش دادن_در معرض قرار دادن
Compose = نوشتن_سرودن

Accept = پذیرفتن
Aspect = جنبه
Except = بجز
Expect = انتظار داشتن
Inspect = جست وجو کردن
Suspect = مضنون بودن
Respect = احترام گذاشتن

Reject = رد کردن
Inject = ترزیق کردن
Deject = دل شکستن
Eject = پرتاب کردن_بیرون راندن
Object=اعتراض کردن
Adject = ضمیمه کردن
Abject = فرومایه ، سرافکنده


در ادامه نیز برخی دیگر از لغاتی که ممکن است شما را دچار مشکل کنند ارائه می گردد.

 

principal مدیر مدرسه
principle اساسی و مهم

seek جستجو کردن
sick بیمار

short کوتاه
shorts شورت یا همان لباس زیر

sum حاصل جمع
some برخی و بعضی

pour ریختن
poor فقیر

found تاسیس کردن
found (find)گذشته فعل

sit نشستن
seat جایی برای نشستن

desert بیابان
dessert دسر

except به جز
accept پذیرفتن

die مردن
dye رنگ کردن

affect تاثیر گذاشتن
effect اثر

allowed اجازه گرفته
aloud با صدای بلند

altar محراب
alter تغییر کردن

bare برهنه
bear تحمل کردن

coarse نامطبوع
course دوره

currant کشمش / مویز
current کنونی

council شورا
counsel مشورت

dual دوگانه
duel جنگ تن به تن

suck مکیدن
socks جوراب

flaunt خودنمایی
flout تمسخر

formally رسما
formerly سابق

quiet آرام
quite کامل

loose شل
lose از دست دادن

sail بادبان
sale فروش / حراج

sew دوختن
sow بذرپاشی

pain درد
pane جام

peace آرامش
piece تکه

personal شخصی
personnel کارکنان

burn سوختن
born متولد شدن

stationary ساکن و بدون حرکت
stationery نوشت افزار

waist کمر
waste تلف کردن

complement مکمل همدیگر بودن
compliment تعریف کردن از کسی

dear عزیز و گرامی
deer گوزن

pier لنگرگاه
peer همتا
pear گلابی

beer آبجو
bear تحمل کردن

care مواظبت و مراقبت
career شغل و پیشه

fare کرایه ماشین
fear ترسیدن
fair منصفانه


مطلب پیشنهادی :عبارات اصطلاحی مربوط به Shake (لرزیدن) در زبان انگلیسی

ارسال نظر