آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات مربوط به مکالمات تلفنی

فارسی

answerphone

پاسخ گوی تلفن

area code

کد منطقه

battery

باتری

business call

تماس کاری

cordless phone

تلفن بیسیم

country code

کد کشور

directory enquiries

راهنمای مشترکین تلفن

dialing tone

بوق آزاد

engaged

مشغول

extension

تلفن فرعی

interference

تداخل خط

international directory enquiries

راهنمای بین المللی مشترکین تلفن

fault

خطا

message

پیام

off the hook

بوق اخطار باز بودن خط

operator

متصدی تلفن

outside line

تماس خارجی

personal call

تماس شخصی

phone (telephone)

تلفن

phone book / telephone directory

کتاب تلفن / فهرست تلفن

phone box / call box

باجه تلفن

phone card

کارت تلفن

phone number (telephone number)

شماره تلفن

receiver

دریافت کننده

switchboard

مرکز تلفن

wrong number

شماره اشتباه

mobile

تلفن همراه

smartphone

تلفن هوشمند

missed call

تماس بی پاسخ

mobile phone charger

شارژر تلفن همراه

ringtone

زنگ تلفن

signal

سیگنال

text message

پیام متنی

to call / to phone

تماس گرفتن

to be cut off

قطع شدن تماس

to dial a number

شماره گرفتن

to hang up

قطع کردن تماس

to leave a message

گذاشتن پیام

to ring

زنگ زدن

to call someone back

در پاسخ به پیام تماس گرفتن

to put the phone on loudspeaker

گذاشتن تلفن روی بلندگو

ارسال نظر