آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات مربوط به زندگی کاری

انگلیسی

فارسی

جست و جوی برای کار

ad (advertisement)

اگهی

application form

فرم درخواست

appointment

قرار ملاقات

CV (curriculum vitae)

رزومه

job description

شرح کار

interview

مصاحبه

job offer  / offer of employment

پیشنهاد کاری / پیشنهاد استخدام

qualifications

صلاحیت ها

to apply for a job

درخواست کردن برای یک کار

to accept an offer

قبول یک کار

to reject an offer  / to turn down an offer

رد یک کار

to hire

استخدام کردن

job / career

شغل

part-time

نیمه وقت

full-time

تمام وقت

shift work

نوبت کاری

temporary

موقت

contract

قرارداد

permanent

دائمی

starting date

تاریخ شروع

notice period

زمان بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کار

حقوق و دستمزد

bonus

تشویقی

car allowance

کمک هزینه خودرو

company car

ماشین شرکت

health insurance

بیمه سلامت

holiday pay

حق مرخصی

holiday entitlement

مرخصی استحقاقی

maternity leave

مرخصی زایمان

overtime

اضافه کار

paternity leave

مرخصی والدین

part-time education

تحصیل پاره وقت

pension scheme  / pension plan

طرح بازنشستگی

promotion

ارتقا شغلی

salary

حقوق

salary increase

افزایش حقوق

sick pay

حق بیماری

staff restaurant

رستوران کارکنان

training scheme

طرح آموزش

travel expenses

حق سفر

wages

مزد، مقرری

working conditions

شرایط کاری

working hours

ساعت کاری

همکاران

owner

مالک

managing director

مدیر عامل

director

مدیر اجرایی

manager

مدیر

boss

رئیس

colleague

همکار

trainee

کارآموز

apprentice

شاگرد، تازه کار

volunteer

داوطلب

ترک کار

to fire

اخراج کردن

to get the sack

دک شدن، رد شدن

to resign

استعفا دادن

to retire

بازنشسته شدن

leaving date

تاریخ ترک

redundant

منفصل

redundancy

انفصال

redundancy pay

حق انفصال از خدمت

retirement age

سن بازنشستگی

لغات کاربردی دیگر

apprenticeship

کارآموزی

department

بخش

experience

تجربه

factory

کارخانه

fire drill

تمرین آتش سوزی

health and safety

سلامت و امنیت

internship

دوره انترنی، کارورزی

meeting

جلسه

office

دفتر

rate of pay

نرخ پرداخت

reception

پذیرش

security

حراست

strike

اعتصاب

switchboard

مرکز تلفن

timekeeping

بخش ساعت زنی

trade union

اتحادیه کارگری

training course

دوره کارورزی

work

کار

work experience

تجربه کاری

to go on strike

اعتصاب کردن

to be off sick

مرخصی به خاطر بیماری گرفتن

self-employed

خود اشتغال

unemployed

بیکار

retired

ارسال نظر