آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات مربوط به اعمال ریاضی

انگلیسی فارسی

مفاهیم ریاضی

addition

جمع

subtraction

تفریق

multiplication

ضرب

division

تقسیم

to add

جمع کردن

to subtract  / to take away

تفریق کردن

to multiply

ضرب کردن

to divide

تقسیم کردن

to calculate

حساب کردن

total

جمع کل

arithmetic

حساب

algebra

جبر

geometry

هندسه

calculus

حساب انتگرال و دیفرانسیل

statistics

آمار

integer

عدد صحیح

even number

عدد زوج

odd number

عدد فرد

prime number

عدد اول

fraction

کسر

decimal

عدد اعشاری

decimal point

علامت اعشار

percent

درصد

percentage

مقدار درصد

theorem

قضیه

proof

اثبات

problem

مسئله

solution

راه حل

formula

فرمول

equation

معادله

graph

نمودار

axis

محور

average

متوسط

correlation

هم بستگی

probability

احتمال

dimensions

ابعاد

area

مساحت

circumference

محیط دایره

diameter

قطر

radius

شعاع

length

طول

height

ارتفاع

width

عرض

perimeter

محیط دیگر اشکال

angle

زاویه

right angle

زاویه قائم

line

خط

straight line

خط مستقیم

curve

منحنی

parallel

موازی

tangent

مماس

volume

حجم

شکل ها

circle

دایره

triangle

مثلث

square

مربع

rectangle

مستطیل

pentagon

پنج ضلعی

hexagon

شش صلعی

octagon

هشت ضلعی

oval

بیضی

star

ستاره

polygon

چند ضلعی

cone

مخروط

cube

مکعب

cylinder

استوانه

pyramid

هرم

sphere

کره

خواندن علائم ریاضی

plus

به اضافه

minus

منحای

times  /  multiplied by

ضرب در

divided by

تقسیم بر

squared

مربع، به توان 2

cubed

مکعب، به توان 3

square root

جذر، ریشه دوم

equals

مساوی است با

ارسال نظر