آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات (کلمات متضاد)

در این جلسه از مبحث لغات به بررسی کلمات متضاد و پرکاربرد در مکالمات روزمره می پردازیم:

 

 

brave↔️ coward
شجاع ↔️ ترسو

build ↔️destroy
ساختن ↔️ خراب کردن

bold ↔️meek, timid
جسور ↔️ محجوب،ملایم

bound ↔️free
مقید،موظف ↔️ آزاد

bright ↔️dim, dull
روشن،زرنگ ↔️ تاریک،کودن

brighten↔️fade
درخشان شدن ↔️ کم نور شدن

broad ,wide↔️ narrow
پهن ↔️ باریک

calm ↔️windy, troubled
آرام ↔️ بادی،مزاحم

capable↔️ incapable
توانا ↔️ ناتوان،عاجز

careful↔️ careless
با احتیاط ↔️ بی احتیاط

cheap↔️ expensive
ارزان ↔️ گران

common ↔️ rare
معمول ↔️ نادر،کمیاب

contract↔️ expand
منقبض کردن ↔️ منبسط کردن

cool ↔️ warm
خنک ↔️ گرم

correct↔️ incorrect, wrong
صحیح ↔️ غلط

courage ↔️fear,timidity
شجاعت ↔️ ترس

create ↔️destroy
خلق کردن ↔️ خراب کردن

crooked ↔️ straight
کج ↔️ صاف
cruel ↔️ kind
بی رحم ↔️ مهربان

compulsory ↔️ voluntary
اجباری ↔️ داوطلبانه

courteous↔️discourteous, rude
باادب ↔️ بی ادب

dangerous↔️ safe
خطرناک ↔️ امن

dark ↔️ light
تاریک ↔️ روشن

day ↔️ night
روز ↔️ شب
dead ↔️ alive
مرده ↔️ زنده

cline ↔️ accdeept
رد کردن ↔️ پذیرفتن

decrease↔️ increase
کاهش یافتن ↔️ افزایش یافتن

deep↔️ shallow
عمیق ↔️ کم عمق

definite ↔️ indefinite
مشخص،قطعی ↔️ نا مشخص

demand ↔️ supply
مطالبه کردن ↔️ فراهم کردن

despair ↔️hope
نومیدی ↔️ امید

disappear ↔️ appear
ناپدید شدن ↔️ ظاهر شدن

unhealthy↔️ healthy
ناسالم ↔️ سالم

down ↔️ up
بالا ↔️ پایین

downwards↔️ upwards
رو به پایین ↔️ رو به بالا

dry ↔️moist, wet
خشک ↔️ مرطوب،خیس

early ↔️ late
زود ↔️ دیر

east↔️ west
مشرق ↔️ مغرب

easy ↔️ hard, difficult
آسان ↔️ سخت

empty ↔️ full
خالی ↔️ پر

encourage↔️ discourage
تشویق کردن ↔️ دلسرد کردن

enter ↔️exit
وارد شدن ↔️ خارج شدن

even↔️ odd
زوج ↔️ فرد

export ↔️ import
صادر کردن ↔️ وارد کردن

external ↔️ internal
بیرونی ↔️ درونی

fail↔️ succeed
شکست خوردن ↔️ پیروز شدن

 

 

ارسال نظر