آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

فهرست افعال بی قاعده (نامنظم) در زبان انگلیسی

در جدول زير مهمترين و رايجترين افعال بی‌قاعده به همراه معنی آنها آورده شده است. بديهی است تعداد افعال ياد شده بيشتر از اين مقدار است، اما چون يادگيری آنها برای زبان‌آموزان چندان الزامی نيست، از ذکر آنها خودداری شده است.

مصدر گذشته ساده اسم مفعول معاني اصلی
arise arose arisen برخاستن، بلند شدن، رخ دادن
awake awoke awoken بيدار کردن، بيدار شدن
be was, were been بودن، وجود داشتن
beat beat beaten زدن، شکست دادن
become became become شدن، درخور بودن
begin began begun آغاز کردن، آغاز شدن
bend bent bent خم کردن، خم شدن
bet bet bet شرط بستن
bid bid bid پيشنهاد دادن
bite bit bitten گاز گرفتن
blow blew blown دميدن، وزيدن
break broke broken شکستن، قطع کردن
bring brought brought آوردن، موجب شدن
broadcast broadcast broadcast منتشر کردن، اشاعه دادن
build built built ساختن، بنا کردن
burn burned/burnt burned/burnt سوختن، سوزاندن
buy bought bought خريدن
catch caught caught گرفتن، بدست آوردن
choose chose chosen انتخاب کردن، گزيدن
come came come آمدن، رسيدن
cost cost cost ارزيدن، ارزش داشتن
cut cut cut بريدن، زدن، چيدن
deal dealt dealt معامله کردن، رفتار کردن
dig dug dug کندن، حفر کردن، کاوش کردن
do did done انجام دادن، (عمل) کردن
draw drew drawn کشيدن، ترسيم کردن
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt خواب ديدن، رويا ديدن
drink drank drunk آشاميدن
drive drove driven راندن، بردن
eat ate eaten خوردن
fall fell fallen افتادن، پايين آمدن
feel felt felt احساس کردن، لمس کردن
fight fought fought جنگ کردن، نزاع کردن
find found found پيدا کردن
fly flew flown پرواز کردن
forget forgot forgotten فراموش کردن
forgive forgave forgiven بخشيدن، عفو کردن
freeze froze frozen منجمد شدن، يخ بستن
get got gotten گرفتن، بدست آوردن
give gave given بخشيدن، دادن (به)
go went gone رفتن، رهسپار شدن
grow grew grown رشد کردن، بزرگ شدن، روئيدن
hang hung hung آويختن، آويزان کردن، به دار آويختن
have had had داشتن
hear heard heard شنيدن
hide hid hidden پنهان کردن، پنهان شدن
hit hit hit زدن، خوردن به
hold held held نگهداشتن، گرفتن
hurt hurt hurt آزردن، آسيب زدن (به)
keep kept kept نگاه داشتن، محافظت کردن
know knew known دانستن
lay laid laid گذاشتن، نهادن، نصب کردن
lead led led رهبري کردن، بردن، هدايت کردن
learn learned/learnt learned/learn آموختن، ياد گرفتن
leave left left ترک کردن، واگذاردن
lend lent lent وام دادن، قرض دادن
let let let گذاشتن، اجازه دادن
lie lay lain دراز کشيدن
lose lost lost گم کردن، از دست دادن
make made made درست کردن، ساختن
mean meant meant معني دادن
meet met met ملاقات کردن، مواجه شدن (با)
pay paid paid پرداختن، پول (چيزي را) دادن
put put put گذاشتن
read /ri:d/ read /red/ read /red/ خواندن
ride rode ridden سوار شدن، سواري کردن
ring rang rung زنگ زدن
rise rose risen برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن
run ran run دويدن، روان شدن، گريختن
say said said گفتن
see saw seen ديدن
sell sold sold فروختن، به فروش رفتن
send sent sent فرستادن
shoot shot shot تير يا گلوله زدن (به)، تيراندازي کردن
show showed showed/shown نشان دادن
shut shut shut بستن، بسته شدن
sing sang sung (آواز) خواندن
sink sank sunk غرق شدن
sit sat sat نشستن، نشاندن
sleep slept slept خوابيدن
speak spoke spoken صحبت کردن، حرف زدن
spend spent spent خرج کردن
stand stood stood ايستادن، تحمل کردن
swim swam swum شنا کردن
take took taken گرفتن، بردن، خوردن برداشتن
teach taught taught آموختن، ياد دادن
tear tore torn پاره کردن، پاره شدن
tell told told گفتن
think thought thought فکر کردن، گمان کردن
throw threw thrown پرت کردن، انداختن
understand understood understood فهميدن
wake woke woken بيدار کردن، بيدار شدن
wear wore worn پوشيدن، بر تن داشتن
win won won پيروز شدن، بردن
write wrote written نوشتن

ارسال نظر