آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

فرق کلمات Big, Large , Great در زبان انگلیسی

تفاوت و فرق کلمات Big, large and great

 هر سه صفت فوق معنای نزدیکی به هم دارند که می‌توانند جای یکدیگر استفاده شوند و باعث ایجاد اشکالاتی شوند ولی در واقع صفت هایی هستند که دارای معانی مختص به خود هم می باشند و بعضا استفاده‌ی یکی از آنها به جای دیگری باعث ایجاد اشتباه معنایی و حتی گرامری خواهد شد این صفات هر دو برای اسامی قابل شمارش استفاده می شوند (یعنی هر اسمی که بتوان آن را شمرد) برای نمونه به این چند مثال دقت کنید:

a large house, a big garden

 

Big, large  هر دو صفاتی هستند که عمدتا با اسامی واقعی استفاده می شوند – یعنی اسامی مربوط به چیزهایی که می توان آنها را دید، و یا لمس کرد.

مثال :

They have a big/large house in the city

Great صفتی است که عمدتا با اسامی انتزاعی استفاده می شود – یعنی چیزهایی که نمی توان دید، یا لمس کرد. مثال :

I made a great mistake

They have great respect for my ideas

Big می تواند با اسامی قابل شمارش انتزاعی در حالت غیر رسمی (informal) استفاده شود. ولی Large نمی تواند با اسامی انتزاعی استفاده شود. مثال:

She is making a big mistake. NOT —a large mistake

هیچ کدام از این صفات با اسامی غیر قابل شمارش واقعی، استفاده نمی شود.

 

He has a lot of luggage in the car. NOT — big/large/great luggage

 

توجه داشته باشید که هر سه صفت  big، great،large  به معنی بزرگ هستند اما big  از لحاظ جسمانی به معنی بزرگ است، great از لحاظ معنوی به معنی بزرگ است و large به معنی بزرگ برای چیزی استفاده می شود که حجمی زیادی را اشغال کرده باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

Einstein was a great man

My brother is so big that you can see him in the class easily

There are many big buildings in New York

There was a large picture on the wall


مطلب پیشنهادی : فرق بین (much) و (many)

ارسال نظر