آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاحات محاوره ای

در این جلسه به دو طیف مختلف از اصطلاحات محاوره ای می پردازیم، لازم به ذکر است که این عبارات می توانند در مکالمات روزمره به کار برده شوند و از این حیث بسیار کاربردی می باشند.

اصطلاحات مالی و در ارتباط با پول:

💰(.To be loaded (He is loaded

وضعش توپه

💰💰 (.To be rolling in it (He is rolling in it

طرف خر پوله

💰 (.Rake in dollars (He is raking in dollars

طرف پول پارو میکنه

💰💰.Streets are paved with gold

تو خیابون پول ریخته

💰 (.Be well off (He is well off

وضعش خوبه

💰💰(.To be on easy street (He is on easy street

💰(.To be in the black (He is in the black

مرفه بی درد

💰 (.Penniless (He is penniless

💰(.Broke (He is really broke

💰(.To be in the red (He is in the red

بی چیز و درمانده. آه در بساط ندارد

💰Black account
حساب پر

💰💰 Red account

حساب خالی

💰Easy Money

پولی که راحت و از راه نامشروع به دست می آید

 

💰💰 (.Con- artist (He is a Con- artist

(.Hustler (He is a hustler

متخصص پول در آوردن از راه نامشروع

💰(.Quick-buck artist (He is a quick- buck artist

مفت خور

💰💰 (.Marry money (He married money

برای پول ازدواج کرده

💰.Money talks

پول هر کاری می تواند بکند

💰💰 (.Gold- digger (She is a gold-digger

خانمی که برای خالی کردن حساب آقایی با او ازدواج کند

💰(.Open-handed (He is very open-handed

(.Generous (He is really generous

دست و دلباز

💰💰 (.Miser (He is Miser

💰(.Stingy (He is stingy

خسیس

💰💰 ! What a rip- off

مگه سر گردنه ست؟

💰 .It is a pig in a poke

مفت گرونه

💰💰Grease

رشوه

💰.Grease Someone’s palm

سبیل کسی را چرب کردن

💰💰 Six- figure salary

درآمد نجومی

💰 Money Laundry

پول شویی

اصطلاحات مربوط به به امتحانات و پاسخ دادن به سوالات:
دو فعل دوقسمتی خیلی پرکاربرد :

🔷 To MISS a question OUT 🔷

سوال را رد کردن و سراغ سوال بعدی رفتن(در امتحان)

🔷 TO GET STUCK in a question🔷
توی یک سوال گیر کردن(وقتی سوال سختیه و نمیتونید جوابش بدین)

:Example

📝 If l GET STUCK in a question, I
MISS it OUT and go on to an easier one 🤓

اگه یه سوالی سخت باشه و نتونم جواب بدم (توی سوالی گیر کنم)،اون سوال رو جا میگذارم و میرم سراغ یک سوال راحت تر.

توجه: بجای miss out برای جا گذاشتن سوال میتونید از LEAVE OUT هم استفاده کنید .

:Phrasal verbs

1⃣ Miss out = leave out
جاگذاشتن یک سوال

2⃣ get stuck
توی یک سوال گیر کردن (وقتی سخته و نمیتونید جواب بدین)

ارسال نظر