آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضمایر

ضمایر فاعلی

جمع مفرد
we I اول شخص
you you دوم شخص
they he, she, it سوم شخص
  چند نکته
1- همه ضماير شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (they هم می‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

Am I right

ضمایر مفعولی

فاعل مفعول
I me
you you
he him
she her
it it
we us
they them

اگر چه اين ضمایر را ضمایر مفعولی می‌ناميم، اما آنها به جز در جای مفعول در هر جای ديگری هم می‌توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

Our teacher was angry with us

. (معلممان از دست ما عصبانی بود.)

Give me a ring tomorrow

(فردا به من زنگ بزن.)

When he comes in, please tell him I phoned

(هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)

I’m older than you

(من از تو بزرگترم.)

‘I’m hungry.’  ‘Me too’

(«من گرسنه‌ام.»  «من هم همينطور.»)

  یک نکته

هنگاميکه از ضماير شخصی به همراه and استفاده می‌کنيم، مؤدبانه‌تر اين است که ضماير I و we را بعد از اسامی و ضماير ديگر بکار ببريم:

you and I,  my father and I,  them and us

همچنين you را بايد قبل از اسامی و ضماير ديگر به کار برد:

you and your wife,  you and her

ضمایر ملكی و صفات ملكی

ضماير ملكی و صفات ملكی نشان می‌دهند که چه چيزی به چه کسی تعلق دارد.

(I) (you) (he) (she) (it) (we) (they)
صفات ملکی my your his her its our their
ضماير ملکی mine yours his hers ours theirs

توجه داشته باشيد که صفات ملکی هميشه قبل از يک اسم می‌آيند (به همين دليل صفت ناميده می‌شوند) ولی ضمير ملکی جانشين صفت ملکی+اسم می‌شود و می‌تواند به تنهايی به عنوان فاعل، مفعول و … قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده می‌شود).

چند مثال:

This is my book

(اين كتاب من است.)

This book is mine

(اين کتاب مال من است.)

This is her purse

(اين کيف اوست.)

This is hers

(اين مال اوست.)

Are those your pens? No, these are his

 (ضمير ملکی)

ضمایر انعکاسی

کلماتی که به -self و -selves ختم می‌شوند ضماير انعکاسی ناميده می‌شوند و عبارتنداز:

جمع (-selves)
ourselves خودمان
yourselves خودتان
themselves خودشان
مفرد (-self)
myself خودم
yourself خودت
himself خودش (مذکر)
herself خودش (مؤنث)
itself خودش (اشياء)

توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسی عمل به فاعل جمله برمی‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

He cut himself

 (خودش را زخمی کرد.)

You should be ashamed of yourself

(بايد از خودت خجالت بکشی.)

Help yourselves

(از خودتان پذيرايی کنيد. )

We blame ourselves

 (ما خودمان را مقصر می‌دانيم.)

استفاده از ضماير انعکاسی برای تأکيد

از ضماير انعکاسی می‌توان برای تأکيد روی يک اسم، ضمير يا عبارت اسمی استفاده کرد که در اين حالت بعد از آنها در جمله قرار می‌گيرند:

I can do it myself

(من خودم می‌توانم اين کار را انجام دهم.)

We can repair the roof ourselves

(ما می‌توانيم خودمان سقف را تعمير کنيم.)

The film itself wasn’t very good but I liked the music

(خود فيلم خيلی خوب نبود ولی از موسيقی آن خوشم آمد.)

ضماير ديگر

1- ضماير اشاره‌ای، شامل: these، that، this و those.

مثال:

Is this your T-shirt

2- ضماير نسبی، شامل: when ،whom ،whose ،who ،that ،which و where.

مثال:

The school that I went to is in the centre of the city

3- ضماير پرسشی، شامل: when، where، why، what، who و whatever.

مثال:

What time is it

4- ضماير دوطرفه، شامل each other و one another:

مثال:

They love each other

5- ضماير نامعين

شامل none، nobody، nothing، someone، somebody، something،anyone، anybody، anything و no one:

مثال:

Nobody knew what to do


مطلب پیشنهادی : اشتباه رایج در به کار بردن فعل Sit

ارسال نظر