آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی

ضمایر نسبی یا Relative Pronouns ضمایری هستند که از آنها برای نشان دادن رابطه یک اسم با موضوعی خاص استفاده می شود.

کاربرد

کاربرد عمومی ضمایر نسبی دادن اطلاعات بیشتر یا نشان دادن رابطه یک اسم با موضوع جمله است. به مثال زیر توجه کنید:

A woman whose children were playing outside called the police.

(یک زن که بچه هایش بیرون بازی می کردند با پلیس تماس گرفت.)

در جمله بالا whose یا همان ضمیر نسبی دریچه ایست برای دادن اطلاعات بیشتر در مورد فاعل جمله (a woman). ضمیر نسبی در واقع امکان اضافه کردن اطلاعات در مورد اسم مورد نظر را برای ما ایجاد می کند.

جدول ضمایر نسبی

ضمایر نسبی کاربرد معادل فارسی مثال
who فاعل/مفعول (افراد) کسی که (که)

The man, who was in a hurry, forgot to put the handbrake on.

(مردی که عجله داشت، فراموش کرد ترمز دستی را بکشد.)

whichh فاعل/مفعول (چیزها) چیزی که (که)

The car, which was parked on a hill, slowly rolled down the street.

(ماشینی که بر روی تپه پارک شده بود، به آرامی به سمت پایین حرکت کرد.)

whosee مالک (همه) که

A woman whose children were playing outside called the police.

(یک زن که بچه هایش بیرون بازی می کردند با پلیس تماس گرفت.)

whomm مفعول (افراد)

نکته: در فرم امروزی انگلیسی به ندرت و تنها در مکالمات رسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

کسی که + حرف اضافه

Our neighbour, whom the woman accused, has a similar car.  (همسایه ما، که او را متهم کرده بودند، ماشینی مشابه دارد.)

thatt فاعل/مفعول (همه)

(همچنین امکان استفاده از who/which هم هست.)

که

The car crashed into a traffic sign that stood on the street.

(ماشین به علامت راهنمایی برخورد کرد که کنار خیابان بود.)

مفعولی یا فاعلی بودن ضمیر نسبی

ضمایر نسبی who/which/that می توانند در جمله به جای فاعل یا مفعول قرار گیرند. برای تشخیص فاعلی یا مفعولی بودن ضمیر باید به نکات زیر توجه کنید:

  • اگر بعد از ضمایر نسبی who/which/that فعل بیاید، ضمیر نسبی فاعلی است. به مثال زیر توجه کنید:

the man, who was in a hurry  …

(مردی که عجله داشت، …)

the car, which was parked on a hill  …

(ماشینی که بر روی تپه پارک شده بود، …)

  • اگر بعد از ضمایر نسبی who/which/that چیزی به جز فعل قرار گرفته باشد، ضمیر نسبی مفعولی است. به مثال های زیر توجه کنید:

 our neighbour, who the car belonged to  …

(همسایه ما که ماشین مال او بود، …)

the car which the man had parked on a hill  …

(ماشینی که مرد بر روی تپه پارک کرده بود، …)

نکته: زمانی که از ضمایر نسبی به همراه حروف اضافه در جمله استفاده می شود، حروف اضافه معمولا به انتهای جمله می روند.

The police did not know who the car belonged to.

(پلیس نمی دانست ماشین متعلق به کیست.)

ارسال نظر