آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضرب المثل های پرکاربرد

ضرب المثل های پرکاربرد


🍁 To run with the hare and hunt with the hounds.

یکی به میخ و یکی به نعل زدن

🍁Physician, heal thyself.

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی
🍃The shoemaker’s wife goes the worst shoe.

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد
🍃Half a loaf is better than no bread.

کاچی به از هیچی.
🍁When in Rome, do as the Romans do.

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.

☘There is honour among thieves.

سگ سگ را نمی خورد.
☘One should not look a gift horse in the mouth.

دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند
🍁Strike while the iron is hot

تا تنور گرم است باید نان را چسباند.

🍁 One swallow does not make summer.

با یک گل بهار نمی شود

☘Light come, light go.

باد آورده را باد می برد.

☘His bread is buttered on both sides.

نانش در روغن است.

🍁He is a button short.

یک تخته اش کم است.
🌸Bargain is bargain. = Business is business.

حساب حساب است، كاكا برادر.

🍂Nothing ventured, nothing gained.
نابرده رنج گنج میسر نمیشود

🍂He is a dog in the manager.

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد.

🌾Like a duck in thunderstorm.

مثل خر در گل مانده.

🌺All is well that ends well.

شاهنامه آخرش خوش است.

🌺Birds of a feather flock together.

کبوتر با کبوتر باز با باز …..
🌸No news is good news.

بی خبری خوش خبری است

🌸There is no smoke without fire.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

🌸Don’t bite the hand that feeds you.

نمک خوردی نمکدان مشکن
🍀A burnt child dreads the fire.

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

 

ارسال نظر