آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

صفت در زبان انگلیسی ۱ (Adjectives)

صفت کلمه ای است که برای اسمی که به همراه آن می آید (موصوف) توضیحی ارائه می کند تا آن اسم را مشخص تر و شناخته شده تر کند. در زیان فارسی صفت بعد از موصوف قرار می گیرد (مثلا کتاب خوب که در آن خوب صفتی برای کتاب می باشد)، در حالیکه در زبان انگلیسی وضعیت و محل قرار گرفتن صفت دقیقا برعکس زبان فارسی است. شاید یکی از سختی های زبان انگلیسی برای فارسی زبان ها همین نکته باشد. همین مثال بالا که برای زبان فارسی ارائه شد در زبان انگلیسی به صورت خوب کتاب و یا در واقع به صورت “Good Book” بیان می شود که در آن Good صفت و Book نیز موصوف می باشد.

در اینجا و در این پست به نکاتی کاربردی پیرامون این بحث گرامری مهم می پردازیم. البته این مطلب به صورت دو زبانه خدمت شما ارائه می گردد:

What is Adjective

Adjective is a word which is used for naming an attribute of a noun, and it is a part of speech used to modify a noun such as sweetred, or technical

Forming adjectives
Typical adjective endings
Some adjectives can be identified by their endings. Typical adjective endings include

۱٫ –able/-ible understandable, capable, readable, incredible
۲٫ -al mathematical, functional, influential, chemical
۳٫ -ful beautiful, bashful, helpful, harmful
۴٫ -ic artistic, manic, rustic, terrific
۵٫ -ive submissive, intuitive, inventive, attractive
۶٫ -less sleeveless, hopeless, groundless, restless
۷٫ -ous gorgeous, dangerous, adventurous, fabulous

Denominal adjectives
What are denominal adjectives
Denominal adjectives (sometimes called denominal adjectives) are adjectives derived from nouns. For example

A mathematical puzzle. (a puzzle based on mathematics)
A biological experiment. (an experiment in biology)
A wooden boat. (a boat made of wood)

Comparative and Superlative adjective of Big

Comparative and Superlative adjectives

A comparative adjective is used for comparing two things or two quantity. For example we can compare the size of two houses or the weight of two people

Making comparative adjectives

۱- adding “er” to the end of one syllable adjectives. Example: old and older – big and bigger

Note: we need to add “than” after the comparative adjective in the sentence

Example: English is easier than German

۲٫ If the simple form of adjective is more than one syllable we can make comparative adjective by this structure

More + Simple form of Adjective + than

Example: German is more difficult than English

superlative adjective is used for comparing three or more things or quantity, or for comparing one thing or quantity with the other relevant things in that classification. For example, looking at apples you can compare their size, determining which is big, which is bigger, and which is biggest

Making superlative adjectives

۱- adding “est” to the end of one syllable adjectives. Example: old and oldest – big and biggest

Note: we need to add “the” before the superlative adjective in the sentence

Example: English is the easiest language in the world

۲٫ If the simple form of adjective is more than one syllable we can make comparative adjective by this structure

The + Most + Simple for of Adjective

Example: Chinese is the most difficult language in the world

Click here to read the continuing of this article

 

صفت کلمه ای است که برای توصیف یک ویژگی یک اسم استفاده می شود، و نقشی دستوری است که برای تغییر یک اسم استفاده می شود مانند: sweet (شیرین)، red (قرمز)، technical (فنی).

 

تشکیل صفات: 
انتهای برخی از صفت به حروف خاصی ختم می شود که آنها را از طریق این شکل ظاهری می توان تشخیص داد. برخی از آنها عبارتند از :

۱٫ –able/-ible understandable, capable, readable, incredible
۲٫ -al mathematical, functional, influential, chemical
۳٫ -ful beautiful, bashful, helpful, harmful
۴٫ -ic artistic, manic, rustic, terrific
۵٫ -ive submissive, intuitive, inventive, attractive
۶٫ -less sleeveless, hopeless, groundless, restless
۷٫ -ous gorgeous, dangerous, adventurous, fabulous

صفات Denominal

denominal چه نوع صفاتی هستند؟

صفات Denominal دسته ای از صفات هستند که از اسم مشتق می شوند. مثال:

A mathematical puzzle. (a puzzle based on mathematics)
A biological experiment. (an experiment in biology)
A wooden boat. (a boat made of wood)

صفات تفضیلی و عالی Big

صفات تفضیلی و عالی

صفات تفضیلی برای مقایسه دو کمیت و یا دو کیفیت از چیزی استفاده می شود. مثلا برای مقایسه اندازه دو خانه و یا وزن دو نفر.

نحوه ساختن صفت تفضیلی:
۱- اضافه کردن “er” به آخر صفت ساده یک هجایی (تک سیلابی). به عنوان مثال: old و older  و یا big و bigger

توجه: در هنگام استفاده از صفت تفضیلی در جمله، و برای مقایسه دو مورد، باید بعد از صفت از “than” استفاده کنیم.

مثال:

English is easier than German

۲- اگر شکل ساده صفت دارای بیش از یک هجا (سیلاب) باشد، برای ساخت صفت تفضیلی باید از ساختار زیر استفاده کرد:

More + شکل ساده صفت + than

مثال:

German is more difficult than English.

صفات عالی برای مقایسه سه یا چند کمیت و یا کیفیت از چیزی یا گروهی استفاده می شود. مثلا برای مقایسه چند سیب و اینکه کدام یک بزرگ، کدام یک بزرگتر، و کدام یک بزرگترین است.

نحوه ساختن صفت عالی:

۱- اضافه کردن “est” به آخر یک صفت تک هجایی (یک سیلابی). مثال: old و oldest یا big و biggest

توجه: در هنگام استفاده از صفت عالی در جمله، باید قبل از صفت از “the” استفاده کنیم.

مثال:

English is the easiest language in the world

انگلیسی ساده ترین زبان در جهان است.

۲- برای ساخت صفت عالی در صورتی که شکل ساده صفت بیش از یک هجا (سیلاب) داشته باشد، از ساختار زیر استفاده می کنیم:

The + Most + شکل ساده صفت

مثال:

Chinese language is the most difficult language in the world

زبان چینی دشوار ترین زبان در جهان است.


مطلب پیشنهادی : اشتباه رایج در استفاده از Write (نوشتن) در زبان انگلیسی

ارسال نظر