آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

سوالات غیر مستقیم در زبان انگلیسی

در ابتدا به سه سوال غیر مستقیم زیر توجه کنید

  • Where’s the bus station?
  • Do you know where the bus station is?
  • Can you tell me if the bus station is near here?

سوالات غیر مستقیم

مثال اول نمونه ای از سوال مستقیم است و دو سوال آخر غیر مستقیم. سوالات غیر مستقیم به ما کمک می کنند تا مودب تر بنظر برسیم و سوال را به یک عبارت تبدیل کرده تا آن را تلطیف تر کنیم. به تفاوت ساختاری سوالات مستقیم و غیرمستقیم در قسمت زیر توجه کنید:

بر اساس قانون بالا، سوالات غیر مستقیم به دو دسته تقسیم می شوند، سوالات غیر مستقیم با کلمه پرسشی و سوالات غیر مستقیم با فعل کمکی. در واقع ساختار قبلی عبارت بالا در ابتدا به شکل زیر بوده:

 

بنابراین، سوالات مستقیم با کلمات پرسشی می توانند یکی از حالت های زیر را داشته باشند:

همچنین، سوالات غیر مستقیم با افعال کمکی می توانند با انواع زمانها از قبیل موارد زیر ساخته شوند:

سوالات غیرمستقیم در واقع همان عبارات اسمی (noun clause) هستند که در غالب سوال می باشند. برای اطمینان از صحیح بودن ساختار آنها، می توانید کل عبارت را با یک ضمیر جایگزین کنید. اگر از نظر معنایی درست بود، جمله شما از نظر ساختاری صحیح می باشد.

تغییرات:

برای ساختن این نوع از سوالات می بایست تغییراتی را بر روی جمله سوالی اعمال کنیم.

v    کلمه پرسشی را حذف کنید.

v    جمله را از حالت سوالی درآورید، یعنی افعال کمکی do, does, did را از سوال غیر مستقیم حذف کنید و یا اگر جای فعل و فاعل عوض شده، آن را به شکل جمله خبری درآورید.

v    در صورت نیاز برای مطابقت فعل با فاعل، اگر سوم شخص مفرد غایب است به فعل اصلی (S) اضافه کنید.

v    اگر زمان سوال غیر مستقیم گذشته ساده است، بعد از حذف (did) فعل اصلی را به گذشته تبدیل کنید.

v    اگر سوال غیر مستقیم با افعال کمکی ساخته شده، کلمه if را به ابتدای آن اضافه کنید.

v    اگر سوال غیر مستقیم با کلمات پرسشی ساخته شده، کلمه پرسشی را به ابتدای آن اضافه کنید.

ارسال نظر