آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زندگی کاری در انگلیسی

در این مطلب لغات مربوط به زندگی کاری در انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم که به شرح زیر می باشند.

انگلیسی فارسی
جست و جوی برای کار
advertisement اگهی
 application form فرم درخواست
 appointment قرار ملاقات
 CV (curriculum vitae) رزومه
 job description شرح کار
 interview مصاحبه
 job offer  / پیشنهاد کاری / پیشنهاد استخدام
qualifications صلاحیت ها
 to apply for a job درخواست کردن برای یک کار
 to accept an offer قبول یک کار
 to reject an offer  / رد یک کار
 to hire استخدام کردن
 job / شغل
 part-time نیمه وقت
 full-time تمام وقت
 shift work نوبت کاری
 temporary موقت
 contract قرارداد
 permanent دائمی
 starting date تاریخ شروع
 notice period زمان بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کار
حقوق و دستمزد
bonus تشویقی
 car allowance کمک هزینه خودرو
 company car ماشین شرکت
 health insurance بیمه سلامت
 holiday pay حق مرخصی
 holiday entitlement مرخصی استحقاقی
 maternity leave مرخصی زایمان
 overtime اضافه کار
 paternity leave مرخصی والدین
 part-time education تحصیل پاره وقت
 pension scheme  / طرح بازنشستگی
 promotion ارتقا شغلی
 salary حقوق
 salary increase افزایش حقوق
 sick pay حق بیماری
 staff restaurant رستوران کارکنان
 training scheme طرح آموزش
 travel expenses حق سفر
 wages مزد، مقرری
 working conditions شرایط کاری
 working hours ساعت کاری
همکاران
owner مالک
 managing director مدیر عامل
 director مدیر اجرایی
 manager مدیر
 boss رئیس
 colleague همکار
 trainee کارآموز
 apprentice شاگرد، تازه کار
 volunteer داوطلب
ترک کار
to fire اخراج کردن
 to get the sack دک شدن، رد شدن
 to resign استعفا دادن
 to retire بازنشسته شدن
 leaving date تاریخ ترک
 redundant منفصل
 redundancy انفصال
 redundancy pay حق انفصال از خدمت
 retirement age سن بازنشستگی
لغات کاربردی دیگر
apprenticeship کارآموزی
 department بخش
 experience تجربه
 factory کارخانه
 fire drill تمرین آتش سوزی
 health and safety سلامت و امنیت
 internship دوره انترنی، کارورزی
 meeting جلسه
 office دفتر
 rate of pay نرخ پرداخت
 reception پذیرش
 security حراست
 strike اعتصاب
 switchboard مرکز تلفن
 timekeeping بخش ساعت زنی
 trade union اتحادیه کارگری
 training course دوره کارورزی
 work کار
 work experience تجربه کاری
 to go on strike اعتصاب کردن
 to be off sick مرخصی به خاطر بیماری گرفتن
 self-employed خود اشتغال
 unemployed بیکار
 retired بازنشسته

ارسال نظر