آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ریاضی در زبان انگلیسی

در این مطلب لغات مربوط به ریاضی در زبان انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم که به شرح زیر می باشند.

انگلیسی فارسی
مفاهیم ریاضی
addition جمع
 subtraction تفریق
 multiplication ضرب
 division تقسیم
 to add جمع کردن
 to subtract  / تفریق کردن
 to multiply ضرب کردن
 to divide تقسیم کردن
 to calculate حساب کردن
 total جمع کل
 arithmetic حساب
 algebra جبر
 geometry هندسه
 calculus حساب انتگرال و دیفرانسیل
 statistics آمار
 integer عدد صحیح
 even number عدد زوج
 odd number عدد فرد
 prime number عدد اول
 fraction کسر
 decimal عدد اعشاری
 decimal point علامت اعشار
 percent درصد
 percentage مقدار درصد
 theorem قضیه
 proof اثبات
 problem مسئله
 solution راه حل
 formula فرمول
 equation معادله
 graph نمودار
 axis محور
 average متوسط
 correlation هم بستگی
 probability احتمال
 dimensions ابعاد
 area مساحت
 circumference محیط دایره
 diameter قطر
 radius شعاع
 length طول
 height ارتفاع
 width عرض
 perimeter محیط دیگر اشکال
 angle زاویه
 right angle زاویه قائم
 line خط
 straight line خط مستقیم
 curve منحنی
 parallel موازی
 tangent مماس
 volume حجم
شکل ها
circle دایره
 triangle مثلث
 square مربع
 rectangle مستطیل
 pentagon پنج ضلعی
 hexagon شش صلعی
 octagon هشت ضلعی
 oval بیضی
 star ستاره
 polygon چند ضلعی
 cone مخروط
 cube مکعب
 cylinder استوانه
 pyramid هرم
 sphere کره
خواندن علائم ریاضی
plus به اضافه
 minus منحای
 times  / ضرب در
 divided by تقسیم بر
 squared مربع، به توان 2
 cubed مکعب، به توان 3
 square root جذر، ریشه دوم
 equals مساوی است با

ارسال نظر