آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

دو نکته گرامری مهم

فعل run  برای توصیف حرکت سریع تر از راه رفتن در زبان انگلیسی به کار می رود. این فعل هم به دویدن به عنوان نوعی ورزش اطلاق می شود و هم به دویدن به دلیل عجله داشتن:

I was late so I had to run for the train.

دیر کرده بودم بنابراین مجبور بودم بدوم به قطار برسم.

فعل jog به معنای دویدن پیوسته و آرام به عنوان نوعی ورزش یا تمرین بدنی است:

She jogs every morning to keep fit.

او برای حفظ آمادگی بدنی اش هر روز صبح آهسته می دود.

دو فعل trot و gallop را عدمتاً برای اشکال مختلف دویدن اسب به کار میرند. فعل trot به معنی راه رفتن سریع اسب با قدم های کوتاه است:

The pony started to trot more steadily.

تاتو ( = اسب کوتوله ) با آرامش بیشتری شروع کرد به یورتمه رفتن.

و فعل gallop به معنی دویدن سریع اسب است:

A solitary horse galloped around the field.

یک اسب بدون سوار دور و بر مزرعه به تاخت / چهارنعل می رفت.

فعل زبان انگلیسی race به ضرورت دویدن اشاره دارد. این ضرورت همیشه به دلیل شرکت در مسابقه نیست:

She raced to the window to stop the child from climbing out.

او به سرعت دوید سمت پنجره تا نگذارد بچه از پنجره به بیرون بیفتد.

در زبان انگلیسی فعل sprint به معنی طی کردن مسافتی کوتاه با دو و با شتاب تمام است:

I sprinted across the square the station.

از میدان پریدم ( = به سرعت دویدم ) به سمت ایستگاه .

می آیید امشب برای شام برویم بیرون؟

Shall I open the window?

می شود پنجره را باز کنم؟

  1. وقتی بخواهیم بگوییم قصد انجام دادن کاری را داریم از I shall … یا We shall… استفاده می کنیم:

I shall come back soon.

من زود بر می گردم.

  1. اگر بخواهیم بگوییم چیزی حتما اتفاق می افتد از I shall … یا We shall … استفاده می کنیم:

This time next week I shall be in Scotland.

من هفته ی دیگر این موقع در اسکاتلند هستم.

  1. اگر در یک سخنرانی یا متن نوشتاری از I shall یا We shall… استفاده شود بدان معنا است که سخنران یانویسنده قصد دارد در بخش یا بخش های بعدی به آن موضوع بپردازد:

In chapter 3 , I shal describe some of the documentation that I gathered.

در فصل سوم به برخی از شواهدی که جمع آوری کرده ام می پردازم.

  1. اگر بخواهیم بگوییم انجام دادن یا ندادن کاری از لحاظ قانونی الزامی است می توانیم از shall یا shall not استفاده کنیم:

All payments shall be made in cash.

همه ی پرداخت ها باید نقدی باشد.

  1. در زبان انگلیسی وقتی بخواهیم به کسی بگوییم که او می تواند کاری را انجام دهد یا می تواند چیزی را که می خواهد داشته باشد، از You shall … استفاده می کنیم :

You shall go to the ball, Cinderella.

سیندرلا ، تو می توانی به مجلس رقص بروی.

  1. می توانیم shall را با افعالی همچون look forward to و hope به کار ببریم تا صورت مؤدبانه تری به عبارت ها بدهیم:

I shall look forward to meeting you next week.

امیدوارم هفته ی آینده شمارا ملاقات کنم.

  1. وقتی بخواهیم راجع به نتیجه یا پیامد احتمالی کاری یا موقعیت خاصی ذر زبان انگلیسی صحبت کنیم از shall  استفاده می کنیم:

This is our last chance and we shall need to take it if we are to copete and survive.

این اخرین شانس ما است و اگر قرار باشد رقابت کنیم و بمانیم باید ا این فرصت ها استفاده کنیم.

توضیح ۱: shan’t صورت کوتاه شده ی shall not است.

توضیح ۲ : در زبان انگلیسی گفتاری به جای will یا shall از صورت کوتاه شده ی آن ها یعنی –‘ll استفاده می شود :  I’ll , we’ll …

نکته ی مهم گرامر زبان انگلیسی: امروزه در انگلیسی تمایز سنتی بین shall و will تقریباً از بین رفته است و shall به ویژه در انگلیسی آمریکایی چندان کاربرد ندارد. در حال حاضر shall فقط با I و we به کار می رود و دراین حالت جمله رسمی و قدیمی به نظر می رسد. امروزه انگلیسی زبانان به جای گفتن “I shall be late” ترجیح می دهند بگویند “ I will be late. “  . همچنین نگاه کنید به زیر مدخل might.

ارسال نظر