آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

دو موضوع گرامری

اسم مصدر:  :Gerund


اسم مصدر: با افزودن ing به آخر افعال اسم مصدر (gerund) ساخته می شود. مانند driving, playing , swimming

در زبان انگلیسی تعدادی افعال و اصطلاحات  به شرح ذیل وجود دارد که فعل بعد از آنها ing می گیرد.

متنفر بودن dislike لذت بردن enjoy
ملاحظه کردن consider اهمیت دادن mind
قدردانی کردن appreciate متوقف شدن stop
ارزش داشتن be worth تمام کردن finish
بی استفاده بودن no use پذیرفتن admit
چاره ای نداشتن can’t help به خطر انداختن risk
اجتناب کردن avoid انکار کردن deny

بعد از هر حرف اضافه ای به جز to، فعل ing می گیرد. حروف اضافۀ مهمی که فعل بعد از آنها ing می گیردعبارتند از:

with, by, for, from, of, at, on, in, about, after, without, before

 

 

 

سوال کوتاه ضمیمه: Tag Endings/Questions:i


سوال کوتاه ضمیمه:

وقتی گوینده بخواهد مخاطب او نظر وی را تأیید کند، در این صورت عباراتی از این قبیل به کار می برد.

مثال:

دیروز به سینما رفتید، نرفتید (مگر نه)؟ You went to the cinema, didn’t you?
هرصبح پیاده روی نمی روید، می روید؟ You don’t walk every morning, do you?

باید توجه داشت که این نوع عبارات آخر جمله، در غالب زبان های دنیا به کار می رود.

برای ساختن این نوع سؤالات از نکات زیر استفاده می کنند:

اگر گفتار گوینده به صورت خبری مثبت باشد، در این صورت سؤال انتهای جمله به صورت سؤالی منفی است.

چنانچه در جمله فعل مخصوص وجود داشته باشد، همان فعل مخصوص در عبارت سؤالی منفی به کار می رود و اگر فعل مخصوص در جمله نبود، عبارت آخر جمله را به وسیلۀ did, does, do به صورت سؤالی منفی شروع کرده، بعد از آن ضمیر شخصی به کار می برند.

او امروز صبح تأخیر داشت، مگر نه؟ He was late this morning, wasn’t he?
شما هر روز ساعت هشت سر کار می روید، اینطور نیست؟ You go to work at 8:00 every day, don’t you?

اگر گفتار گوینده به صورت خبری منفی باشد، دراین صورت سؤال انتهای جمله به صورت سؤالی مثبت خواهد بود.

اونمیتوانست انگلیسی را روان صحبت کند، می توانست؟ She couldn’t speak English fluently, could she?
پیتر احترام پدرش را نگاه نمی دارد، نگاه می دارد؟ Peter doesn’t respect his father, does he?

سؤالی کوتاه I am ، به صورت aren’t I است که در آخر جمله قرار می گیرد.

مثال:

من پرستار مهربانی هستم، اینطور نیست؟ I am a kind nurse, aren’t I?

در سؤالات انتهای جملات، همیشه به جای اسم مورد نظر، ضمیر به کار می رود.

چنانچه جمله ای با Let’s آغاز شود، شکل سؤالی کوتاه آخر جمله shall we خواهد بود.

مثال:

بیایید امشب به سینما برویم، می آیید؟ Let’s go to the movies tonight, shall we?

و چنانچه جمله با Let us آغاز شود شکل سؤالی کوتاه آخر جمله will you خواهد بود.

مثال:

اجازه بدهید امشب به سینما برویم، ایرادی ندارد/اجازه می دهید؟ Let us go to the movies tonight, will you?

ارسال نظر