فرمان اول: بسیاری از مردم نمیتوانند به راحتی کتاب بخوانند و در سطح های متفاوتی در درک از مطالب قرار دارند. بر این حسب واجب است سطح خود را بالا بکشید تا از خواندن بهره مند شوید.

فرمان دوم: ممکن است شما هم از دسته افرادی باشید که در سنین کودکی در آموزش و یادگیری با ضعف های متفاوتی روبرو شده باشید و این مشکلات را تا مقطع دبیرستان هم با خود یدک کشیده باشید. ضعف های خود را شناسایی و مهار کنید تا در مطالعه کامروا شوید.

فرمان سوم: راه افتادن در مطالعه مفید به درستی یک کار پیچیده است زیرا از قابلیت های متفاوتی در آن استفاده میشود پس این فرمول را پیاده کنید. هواپیمایی برای خود بسازید (فرمول های مکانیکی نوشتار و سیستمهای خواندن را جدا جدا دست و پا کنید و در کنار هم بگذارید)، آن را سالم نگاه دارید و به آن رسیدگی کنید (مطمئن شوید که به درستی کار میکند) و در نهایت با آن پرواز کنید (یعنی خود را مشتاق کنید و استراتژی داشته باشید).

فرمان چهارم: هدف نهایی خود را مشخص کنید و مصمم به جلو حرکت کنید.

فرمان پنجم: مشکلات خود در تشخیص کلمات و خواندن روان را بشناسید و آنها را آرام آرام رفع کنید. شما باید با صدای کلمات اخت شوید و بدانید آنها چگونه تلفظ میشوند.

فرمان ششم: با صدا بلند کلمات ناشناخته را تکرار کنید و آنها را بشناسید. این مورد ضروری و بسیار مهم است.

فرمان هفتم: نحوه یادگیری خواندن مستقیما بر روی صحبت و شنوایی تاثیر میگذارد.

فرمان هشتم: بدون کمک در خواندن، کسانی که در خواندن ضعف دارند به این روال ادامه میدهند پس کمک بخواهید.

فرمان نهم: با کمک دیگران، کسانی که ضعف دارند میتوانند موفق شوند.

فرمان دهم: از خواندن لذت ببرید فقط همین.