آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

داستان فیل و طناب

procedure adopted by circus trainers to ensure that elephants never rebel

مربی حیوانات سیرک، با نیرنگی ساده ، مانع فرار فیل ها می شود


When still a baby, the elephant is tethered by a very thick rope to a stake firmly hammered into the ground. The elephant tries several times to get free, but it lacks the strength to do so

وقتی فیل کوچک است، پایش را با طناب ضخیمی به تنه ی درختی می بندند.  بچه فیل، هر قدر هم که تقلا می کند، نمی تواند خودش را آزاد کند.


After a year, the stake and the rope are still strong enough to keep a small elephant tethered, although it continues to try, unsuccessfully, to get free. At this point, the animal realizes that the rope will always be too strong and so it gives up

تا یک سالگی، طناب همچنان محکم تر از آن است که بتواند خودش را آزاد کند؛ بچه فیل تلاش می کند اما موفق نمی شود. سرانجام حیوان می فهمد که طناب ، همیشه قوی تر از اوست، و دست از تلاش بر می دارد.


When it reaches adulthood, the elephant can still remember how, for a long time, it had wasted its energies trying to escape captivity. At this stage, the trainer can tether the elephant with a slender thread tied to a broom handle, and the elephant will make no attempt to escape to freedom

وقتی فیل بزرگ می شود، همچنان تصور می کند که نمی تواند طناب را پاره کند. بنابراین فقط کافی است که مربی، پای او را به نهال یا تکه چوب کوچکی ببندد، زیرا فیل دیگر هیچ تلاشی برای آزادی نخواهد کرد.


Like the elephants, how many of us go through life hanging onto a belief that we cannot do something, simply because we failed at it once before? I think every one of us can relate to this story and the feeling of having failed at something or another over the years. Over time, we can begin to think that we are not capable of doing a particular thing and we accept this as the truth and limit ourselves to a very confined world. We think to ourselves ‘ah I tried that before and it didn’t work out, what is the point in trying it again and wasting my time, I don’t want to look like a fool!’ And this is how we start to shrink and contract and settle for a life that is ‘safe’ and ‘less than exciting’. However, if we could look at all the so-called ‘failures’ in our lives as just stepping stones along our path and decide to respond in a way that is positive, saying ‘ah well, at least I tried, now I know what doesn’t work so it makes my next attempt clearer

مانند فیل ها، بسیاری از ما در زندگیمان چسبیده ایم  روی این اعتقاد که ما نمی توانیم  کاری  را انجام دهیم ، چرا که ما قبلا یک بار  شکست خورده ایم.  من فکر می کنم هر یک از ما می تواند به این داستان مربوط شود و احساس کند که در طول سال ها شکست خورده است. با گذشت زمان، در ما این فکر شروع می شود که   قادر به انجام کاری خاص نیستیم و ما آنرا به عنوان یک حقیقت می پذیریم و خودمان را منحصر به دنیای بسیار محدودی می کنیم . ما با خودمان فکر می کنیم “آه من قبلا سعی کرده ام و آن کار انجام نشده ، چه لزومی هست که دوباره سعی کنم و زمانم را هدر دهم ،من نمی خواهم به من مثل یک احمق نگاه کنند!” و بخاطر همین است که زندگیمان را به صورتی که امن باشد و کمتر هیجان انگیز باشد،ایجاد می کنیم  .  با این حال، اگر ما می توانستیم  به شکست هایمان  در زندگی فقط به عنوان پله سنگی در طول مسیرمان نگاه کنیم و تصمیم بگیریم به آنها با روشی مثبت  پاسخ دهیم و بگوییم آه خوب  ، حداقل من سعی خودم را کردم، در حال حاضر من می دانم این کاراز این طریق  جواب نمی دهد بنابراین  تلاش بعدی را بهتر انجام خواهم داد !


.So, don’t limit yourself to a small world,  break free of your mental boundaries and expand out into this magnificent kingdom that we live in! The world is your oyster! Don’t confine yourself any longer to the belief that you can’t do something, shatter those thoughts and beliefs and spread your wings and fly! YOU can do anything you set your heart on, if you just believe it! Go on, just try it and never mind what the outcome is, just enjoy every experience you encounter in your life and embrace every bit of it! ! It’s all a journey so let’s make it AWESOME! You will never know how far you can go until you have the courage to do it! And if you fall, just get up again… that’s all!

بنابراین، خودتان را به یک جهان کوچک محدود نکنید، مرزهای ذهنی خود را بشکنید و قلمرو پادشاهی با شکوه خود را که در آن زندگی می کنید وسعت دهید.  جهان شما صدف شماست ! خودتان را محدود به این اعتقاد نکنید که شما نمی توانید کاری  را انجام دهید، آن افکار و عقاید را بشکنید و بالهایتان را بگشائید و پرواز کنید ! شما می توانید هر چیزی را که در  قلب خود دارید  انجام دهید ، اگر شما فقط آن را باورداشته باشید ! ادامه بدهید ، فقط سعی کنید و هرگز در ذهن خود به نتیجه آن فکر نکنید ، فقط از هر تجربه ای که با آن روبه رو می شوید لذت ببرید  و هر قطعه ای  از آن را در آغوش بگیرید ! این یک سفر است پس بیایید آن را بسیار جذاب کنیم ! شما هرگز نخواهید دانست   که چقدرباید بروید تا شجاعت انجام آن کار را داشته باشید ! و اگر شما سقوط کردید ، فقط دوباره بر خیزید … تمام!

ارسال نظر