آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

حروف اضافه در زبان انگلیسی (جلسه اول)

حرف اضافه: preposition:i

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد.

مثال:

Your pen is under the table.

بطور کلی حرف اضافه با اسم یا ضمیر همراه است و نحوۀ ارتباط آن را با کلمه ای دیگر طبق موارد زیر بیان می کند:

بین دو اسم: A cup of tea is on the table.
بین دو ضمیر: He sent it to me.
بین یک اسم و یک ضمیر: Ali with him came to our party.
بین یک اسم و یک فعل: He prevented John from going.
بین یک صفت و یک اسم: She is good at mathematics.
بین یک قید و یک اسم: He behaves badly towards his wife.
بین یک فعل و یک ضمیر: Come to me and sit down.

اسم یا ضمیری که بعد از حرف اضافه در می آید، همواره مفعول آن محسوب می شود و اصطلاحاً ان را مفعول حرف اضافه گویند. پس باید توجه داشت که همیشه ضمیر بعد از حرف اضافه در حالت مفعولی است و این مطلب یکی از نکات مهم دستور زبان انگلیسی محسوب می شود.

مثال:

Between you and me he will never succeed.

بعد از حروف اضافه، کلیۀ افعال، به شکل اسم مصدر است.

مثال:

I am fond of learning languages.
I saw him before coming.

در دو حالت می توان مفعول حرف اضافه را از جمله حذف کرد.

در صورتی که مفعول، ضمیر موصولی باشد.

مثال:

The teacher (whom, that) we are talking about has recently retired.

در صورتی که مفعول، ضمیر مفعولی باشد.

مثال:

Pass me the fork to eat with (it), please.

حرف اضافۀ of را اگر در معنی و ساختمان جمله، تغییری ندهد، گاهی می توان از جمله حذف کرد.

مثال:

Telling (of) the time
On board (of) the ship

گاهی حرف اضافۀ of به (‘o) تبدیل می شود.

مثال:

ten of clock = ten o’clock

تقسیم بندی حروف اضافه: Division of prepositions:

تقسیم بندی حروف اضافه:

حروف اضافه را به اعتبارهای مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

از نظر ظاهر و ساختمان:

حروف اضافۀ ساده: Simple prepositions:

حروف اضافۀ ساده:

این گروه حروف اضافه از یک کلمه تشکیل شده اند که به اهم آنها در زیر اشاره می شود.

to, at, on, in, after, before, for, until, till, by, up, under, into, with, without, through, among, between, since, towards, over, from, round, except, besides, against, about, past, near, above, but, like, beneath, along, below, across, inside, opposite, despite, beyond, down, outside, as, of, off, upon, beside, unto, etc.

حروف اضافۀ مرکب: Compound Prepositions:

این گروه حروف اضافه متشکل از بیش از یک کلمه می باشند و اهم آنها به شرح زیر می باشند:

because of, in order to, in front of, in spite of, by way of, for the sake of, due to, on account of, with regards to, out of, with reference to, etc.

حروف اضافه به شکل وجه وصفی: Participle Prepositions:

حروف اضافه به شکل وجه وصفی:

در آخر این گروه از حروف اضافه حروف ing وجود دارد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود.

concerning, notwithstanding, regarding

در مکالمات ، در شکل استفهام، مفعول حرف اضافه قبل از حرف اضافه به کار می رود و در نتیجه حرف اضافه، در آخر جمله قرار می گیرد.

مثال:

What is he talking about?

حرف اضافه در قضایای وصفی، از اسم یا ضمیر خود جدا قرار می گیرد.

مثال:

This is the problem that I asked for.

ارسال نظر