آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

حروف اضافه (جلسه دوم)

حروف اضافۀ مکانی:

in

برای انواع مکان ها (کشورها، شهر ها و غیره) به عنوان محل اقامت، وقتی که به طور نامعین مورد نظر باشند.

in the desert in the country
in the suburb in the town
in a village in cities

برای نام کشورها، قاره ها، و سر زمین های وسیع، مانند ایالت ها و استان ها، همجنین پایتخت ها و اسامی شهرهای بزرگ:

in Paris in London
in China in Tehran

برای اسامی مکان ها و شهرهای کوچک و روستا، حرف اضافۀ at به کار می رود.

برای نام خیابان ها و جاده ها:

Mr. Smith lives in Lincoln Avenue.

برای بیان محل کار به طور کلی در صورتی که داخل ساختمان باشد.

in a shop in a bank
in an office in a restaurant
in a hotel in a factory

at

چنانچه قبلاً نیز گفته شد، برای اسامی مکان ها و شهرهای کوچک و روستا ها که به صورت محل اقامت معینی باشند، به کار می رود.

مثال:

Shakespeare was born at Stratford- on-Avon.

در مورد کلمات home و seaside نیز حرف اضافۀ at به کار می رود.

برای محل سکونت درخانه، هتل و خیابان در صورتی که معین و مشخص باشد.

at Buckingham Palace at 10 Downing Street
at Hilton Hotel at Marmar Palace
at 15 Bahar Avenue at White House

برای محل کار در صورتی که جای معین و مشخصی مورد نظر باشد.

at Swan Restaurant at Town Hall
at the City General Hospital at the Public Library
at Tehran Medical College at the railway Station
at Naderi Melli Bank at the Iran National Factory

on

برای محل سکونت در جزایر کوچک:

They are living on Khark Island.

برای محل سکونت در مزارع:

He lives on a small farm.

برای محل کار، در صورتی که ساختمانی نباشد.

They work on a potato plantation.
He works on the railway.

by

برای بیان نزدیکی و کنار جایی:

مثال:

We sat by the sea and watched the children swimming.
Peter found him standing by the window.

برای بیان وضع حالت، طریق و نحوۀ مسافرت:

If you go by ship to Australia, you go by sea; if you go in an airplane, you go by air.

for

برای تعیین مسیر و جهت:

Is this train for Edinburgh?
We set out for the seaside immediately after breakfast.

into

به طور کلی حرف اضافۀ in وضع و حالت و into حرکت یا جهت را به داخل چیزی می رساند.

مثال:

He spent the day in his room.
He came into the room.

to

برای بیان مسافت:

مثال:

How far is it from here to the cinema?

among, between

between به معنی بین دو شخص یا دو چیز و among بین چند شخص و یا چند شئ است.

مثال:

He was standing between you and me.
He was standing among the trees.

 

ارسال نظر