آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی به چه شکل استفاده می شوند؟

نکات مهمی که در مورد بحث جملات معلوم(Active) و مجهول (Passive) باید بدانید.
نکته اول: اگر فعل دارای حرف اضافه خاصی باشد، این حرف اضافه در آخر جمله قرار می گیرد.برای مثال:

The student made fun of her.

دانشجویان اورا تمسخر کردند.(معلوم)

She was made fun of (by the student.)

او مورد تمسخر قرار گرفت. (مجهول)

نکته دوم: فعل لازم قابل مجهول شدن نمی باشد زیرا فعل لازم فعلی است که احتیاج به مفعول ندارد و بدون مفعول دارای مفهوم بوده و جمله کامل است. چون در تبدیل جملات معلوم به مجهول شرط اول وجود مفعول است. بنابراین افعال لازم قابل مجهول شدن نیستند. برای مثال:

He walks in the garden every evening.

هرروز در باغ قدم می زند.

نکته سوم: بعضی از افعال هم لازم و هم متعدی هستند در این حالت فقط زمانی که متعدی هستند قابل مجهول شدن می باشند. مثال:

He ended the quarrel.

او جر و بحث را خاتمه داد. (فعل متعدی)

The quarrel was ended.

به جر و بحث خاتمه داده شد. ( مجهول)

نکته چهارم: اگر در جمله دو مفعول وجود داشته باشد بهتر است مفعول شخص در ابتدای جمله مجهول قرار بگیرد.

I send a letter to him.

من برای او نامه ای فرستادم. (معلوم)

He was sent a letter.

به او نامه ای فرستاده شد. (مجهول)

نکته پنجم: اگر جمله ای دارای افعال Have to – has to – had to باشد، شکل مجهول بعد از آنها فقط (اسم مفعول + be) است. برای مثال:

Mr Amini has to paint the house.

آقای امینی باید منزل را نقاشی کند.

The house has to be painted. (by Mr Amini)

منزل باید نقاشی شود.

نکته ششم: اگر جمله ای دارای افعال ناقص must – should = may – might باشد. چنانچه زمان جمله به طریقی به گذشته اشاره کند، شکل مجهول بعد از آنها  (اسم مفعول + Have been) و چنانچه غیر گذشته (حال یا آینده) باشد،شکل مجهول بعد از آنها فقط (اسم مفعول + be) است. برای مثال:

You should have mailed the parcel yesterday. The parcel should have been mailed yesterday.

بسته باید دیروز پست می شد. (یعنی نشد)

نکته هفتم: اگر فاعل جمله معلوم Someone یا Somebody یا Some people باشد در فرم مجهول حذف می گردد. برای مثال:

Someone gave me a book yesterday.

یک نفر دیروز یک کتاب به من داد.

نکته هشتم: اگر در جمله قید حالت یا قید تکرار وجود داشته باشد، محل آن در جمله مجهول اکثراً قبل از اسم مفعول می باشد. برای مثال:

They will look after your son carefully.

آنها از فرزند شما با دقت مراقبت خواهند کرد.

نکته نهم: در جملات مجهول فاعل یا انجام دهنده عمل اغلب ذکر نمی گردد ولی اگر ذکر شود آن را با حرف اضافه by در جمله به کار می برند. برای مثال:

Bob painted the picture.

باب عکس را نقاشی کرد.

نکته دهم: بعد از یک فعل مجهول فعل دومی که بعد از آن به کار می رود مصدر با to است. یعنی (An infinitive with to). برای مثال:

We saw them go out.

ما دیدیم آنها بیرون رفتند.

They were seen to go out.

آنها را دیدند که بیرون رفتند.

ارسال نظر