آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جملات شرطی(جلسه دوم)

در جلسه قبل به معرفی برخی از جملات شرطی و مثالهای مربوط به آنها پرداختیم. اکنون به توضیح ادامه مطلب خواهیم پرداخت.

جملات شرطی غیر واقعیاین جملات در حالتی استفاده می شوند که بخواهیم حالتی را توصیف کنیم که در عالم واقع رخ نمی دهد و بیشتر تراوش قوه تخیل آدمی است . ساختار این نوع جملات به شرح زیر می باشد

{ ……. فعل + would …… گذشته ساده ……. If }

{ گذشته ساده ……. if ……. فعل + would ……. }

به مثالهای الگوهای فوق توجه کنید:

.If I owned a car, I would drive to work. But I don’t own a car ➡

.She would travel around the world if she had more money. But she doesn’t have much money ➡

.I would read more if I didn’t watch so much TV ➡

.Mary would move to Japan if she spoke Japanese ➡

.If they worked harder, they would earn more money ➡

?A: What would you do if you won the lottery ➡
.B: I would buy a house ➡

?A: Where would you live if you moved to the U.S ➡
.B: I would live in Seattle ➡

 

ساختار همراه با were :

این ساختار بیشتر برای بیان آرزوها و آمال مورد استفاده قرار می گیرد و فرم کلی آن همراه با مثالهای مربوطه به خوبی قابل لمس می باشد:

.If he were French, he would live in Paris ➡

.If she were rich, she would buy a yacht ➡

.I would play basketball if I were talle ➡

.I would buy that computer if it were cheaper ➡

If در جملات شرطی غیر واقعی :

از If در این جملات به منظور بیان حالتی آرمانی (که اکنون امکان تحقق آن وجود ندارد) استفاده می شود: دقت کنید که در این حالت استفاده از when برای بیان مقصود صحیح نمی باشد به مثالها توجه کنید:

I would buy that computer when it were cheaper. Not Correct

I would buy that computer if it were cheaper. Correct

 

عبارات شرطی همراه با افعال کمکی ( can , shall , may ) :

به فرمولهای زیر توجه کنید:

would + can = could 💡 

would + shall = should 💡 

would + may = might 💡 

♦ توجه کنید که عبارات can , shall , may نمی توانند با would مورد استفاده قرار بگیرند و تنها باید به فرم بالا در جملات به کار برده شوند.

مثال:

If I went to Egypt, I would can learn Arabic. Not Correct

If I went to Egypt, I could learn Arabic. Correct

If she had time, she would may go to the party. Not Correct

If she had time, she might go to the party. Correct

 

جهت تسلط بیشتر بر موضوع فوق الذکر همانند جلسه اول تمریناتی را از سایت معتبر Englishpage برای شما در نظر گرفته ایم که لینک دسترسی به آنها به شرح زیر است:

http://www.englishpage.com/conditional/conditional2.htm

http://www.englishpage.com/conditional/conditional3.htm

 

 

ارسال نظر