آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جملات شرطي

جملات شرطي شامل دو قسمت می‌باشند: يکی‌ عبارت شرطی‌ و ديگری‌ عبارت اصلی‌. عبارتی‌ که حاوی‌ if باشد را عبارت شرطی‌ و عبارت ديگر را عبارت اصلی‌می‌ناميم.

رويدادی‌ که در عبارت اصلی‌ توصيف می‌شود بستگی‌ به شرطی‌ دارد که در عبارت شرطی‌ بيان می‌شود.

 we will get wet. If it rains this evening,
عبارت اصلی‌ عبارت شرطی‌

عبارت شرطی‌ می‌تواند در انتهای‌ جمله نيز بيايد، ولی‌ در اين صورت علامت ويرگول (,) حذف می‌شود:

 if you press this button. The door opens
عبارت شرطی‌ عبارت اصلی‌

به طور کلی‌ سه نوع جمله شرطی‌ وجود دارد:

  • جملات شرطي نوع اول
  • جملات شرطي نوع دوم
  • جملات شرطي نوع سوم

جملات شرطی‌ نوع اول

از جملات شرطی‌ نوع اول برای‌ بيان یک شرط (يا موقعيت) ممکن و يک نتيجه محتمل در آينده استفاده می‌شود.

if حال ساده will/won’t مصدر بدون to
if I work hard, I will pass my exams.

If find your watch, I will tell you

(.اگر ساعت شما را پيدا کنم به شما خواهم گفت)

If we leave now, we‘ll catch the 10.30 train

(اگر حالا حرکت کنيم به قطار ساعت 10:30 می‌رسيم)

If I see him, I‘ll tell him the news

(اگر او را ببينم خبرها را به او خواهم گفت)

You‘ll get wet if you don’t take an umbrella

(اگر چتر نبری‌ خيس خواهی‌ شد)

  یک نکته
علاوه بر will می‌توان از should ،must ،can ،might ،may و غيره نيز استفاده کرد که در اين صورت معنی‌ آن کمی‌ فرق خواهد کرد:

If you pull the cat’s tail, it may scratch you

(اگر دم گربه را بکشی‌ ممکن است تو را چنگ بزند )

If you pull the cat’s tail, it may scratch you

(اگر دم گربه را بکشی‌ ممکن است تو را چنگ بزند )

جملات شرطی‌ نوع دوم

از جملات شرطی‌ نوع دوم برای‌ بيان يک شرط يا موقعيت غير واقعی‌ يا غير ممکن و نتيجه محتمل آن در زمان حال يا آينده بکار می‌رود. در واقع در اين نوع جملات حال يا آينده‌ای‌ متفاوت را تصور می‌کنيم.

if گذشته ساده would (‘d)
would not (wouldn’t)
مصدر بدون to
if I had more money, I would (‘d) buy a new car.
if you lived in England, you would (‘d) soon learn English.

چند مثال ديگر:

If he needed any money, I‘d lend it to him. (But he doesn’t need it)

(اگر به پول احتياج داشت به او قرض می‌دادم)

If I had more time, I‘d help you

(اگر وقت بيشتری‌ داشتم به شما کمک می‌کردم)

If were* a rich man, I‘d buy an expensive car

(اگر ثروتمند بودم يک ماشين گرانقيمت می‌خريدم)

wouldn’t accept the job (even) if they offered it to me

(اگر آن کار را به من پيشنهاد می‌کردند هم قبول نمی‌کردم)

* در اين نوع جملات، اغلب بجای ‌ was از were استفاده می‌شود:

If I were living in Tehran, we could meet more often

جملات شرطی‌ نوع سوم

از اين نوع جملات شرطی‌ برای‌ تصور گذشته‌ای‌ غير ممکن استفاده می‌شود. در واقع در اين نوع جملات، گوينده آرزوی‌ يک گذشته متفاوت را دارد. (ولی‌ به هر حال گذشته‌ها گذشته!)

if + گذشته کامل + would have + قسمت سوم فعل (p.p.) + ….

If I‘d seen you, I would have said hello

(اگر تو را ديده بودم، سلام می‌دادم)

If he had driven more carefully, he wouldn’t have been injured

(اگر با دقت بيشتری‌ رانندگی‌ کرده بود، مجروح نمی‌شد)

If had known you were in hospital, I would have gone to visit you

(اگر می‌دانستم در بيمارستان بستری‌ بوديد می‌آمدم و شما را ملاقات می‌کردم)

would have gone to see him if had known that he was ill

(اگر می‌دانستم بيمار بود می‌رفتم و به او سر می‌زدم)

  چند نکته
1- در اين نوع جملات می‌توان بجای‌ would از could يا  might هم استفاده کرد:

If the weather hadn’t been so bad, we could/might have gone out

2- از would فقط می‌توان در عبارت اصلی‌ استفاده کرد و در عبارت شرطی‌ نبايد آن را به کار برد:

  • If I had seen you, I would have said hello. (not : ‘If I would have seen you‘)

مطلب پیشنهادی : کاربرد ها و گرامر کلمات will و would

ارسال نظر