آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

توصیف افراد به زبان انگلیسی(قسمت دوم)

در مکالمات و زندگی روزمره بسیار اتفاق میافتد که ما نیاز پیدا میکنیم تا کسی را توصیف کنیم. بطور مثال طرز پوشش و ظاهر یک فرد یا خصوصیات دیگر او را برای کسی توضیح دهیم. یا وقتی که کسی درباره کس دیگری از ما سؤال می کند و ما می خواهیم بطور کامل او را توصیف کنیم. در این مقاله همه موارد برای توصیف افراد، باضافه تمام راه ها و کاربرد های توصیف افراد به زبان انگلیسی را با روشی ساده توضیح می دهیم تا بتوانید آن را به راحتی یاد بگیرید، تمرین کنید و با لذت تمام استفاده کنید.


توصیف سن و سال

هنگام صحبت کردن درباره سن و سال و توصیف آن می توانیم از دو بخش استفاده کنیم، که در پایین به آنها اشاره می کنیم.

بر اساس گروه (دوره) سنی (Adult , Children)

Man – Men

مرد – مردها

Woman – Women

زن / خانوم / زنها / خانومها

Senior citizen ➡  +62 years old

فرد بزرگ فامیل / ریش سفید فامیل = از 62 سال به بالا

Infant ➡  1month – 3 months old

نوزاد = از 1 ماه تا 3 ماهه

Baby ➡ 3 months – 18 months old

کودک = از 3 ماه تا 18 ماهه

Toddler ➡ 18 months – 3 years old

نو نهال = از 18 ماه تا 3 ساله

Child ➡ 3 years old – 12 years old

بچه = از 3 سال تا 12 ساله

Teenager ➡ 13 years old – 19 years old

نوجوان = از 13 تا 19 ساله

 Adult ➡ +18 years old

بزرگسال = از 18 سال به بالا


بر اساس دوره زندگی (Age)

Young

جوان

Middle-aged

میانسال

Elderly / Old

پیر / سالخورده


اولین راه توصیف سن و سال، پرسیدنِ سالهای عمر یک نفر است که راه آن را در پایین میبینید، و راه دیگر توصیف سن، بر اسای دوره سنی همراه با قد و وزن است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

راه اول:

? How old are you

چند سالته؟

? I`m 25 years old

25 سالمه.

? How old is she / he

اون خانوم / آقا چند سالشه؟

.She / He is 32 years old

اون خانوم / آقا 32 سالشه.


توصیف قد (Height)

Tall

قد بلند

Average height

قد متوسط

Short

قد کوتاه


اولین راه توصیف قد، پرسیدنِ ارتفاع قد یک نفر است که راه آن را در پایین میبینید، و راه دیگر توصیف قد همراه با سن و وزن است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

راه اول:

? How tall are you

قدت چنده؟

I`m 1m and 75cms. / (175) one hundred seventy five cms.

یک متر 75 سانتیمتر هستم./ 175 سانتیمتر هستم.

? How tall is she / he

قد اون خانوم / آقا چنده؟

.She / He is 1m and 68cms. / (168) one hundred sixty eight cms

یک متر 68 سانتیمتر هستم./ 168 سانتیمتر هست.


توصیف وزن و سنگینی (Weight)

Heavy / Fat

سنگین وزن / چاق

Average weight

وزن متوسط

Thin / Slender

لاغر


اولین راه توصیف وزن، پرسیدنِ سنگینی وزن یک نفر است که راه آن را در پایین میبینید، و راه دیگر توصیف وزن همراه با سن و قد است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

راه اول:

?How heavy are you

وزنت چنده؟

.I`m 75 kgs

75 کیلو هستم.

?How heavy is she / he

وزن اون خاونم / آقا چنده؟

.She / He is 80kgs

اون آقا / خانوم 80 کیلوگرمه.


ناتوانایی های افراد (Disabilities)

Physically challenged

معلول جسمی حرکتی

Sight impaired / Blind

نابینا / کور

Hearing impaired / deaf

ناشنوا / کر

Mute / Dumb

لال


برای بیان ناتوانی کسی از فعل های (am , is , are) به معنی (هست و است) میکنیم.

.I`m physically challenged

من معلول جسمی هستم.

.He is a deaf / hearing impaired

اون ناشنواست.


مطلب پیشنهادی : استفاده از کتاب های صوتی برای یادگیری زبان انگلیسی

ارسال نظر