آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تلفظ در زبان انگلیسی (جلسه دوم)

قواعد کلی تاکید (استرس) General Rules for Stress:

قواعد کلی تاکید (استرس):

کلمه های انگلیسی بطور کلی یا یک هجایی هستند و یا بیش از یک هجا دارند. در کلمه های نوع اول، فشار صوت در سراسر کلمه یکسان است، ولی در کلمه های نوع دوم باید توجه داشت که کدامیک از هجا ها با فشار و تکیه بیشتری بیان و ادا می شود. تشخیص این مهم و توجه به آن، عامل بسیار مؤثری در ادای صحیح کلمه ها و در نتیجه، جملات است و تسلط شخص را به زبان گفتاری (محاوره) می رساند.

قواعد زیر می تواند شما را در یادگیری و تشخیص صحیح محل تکیه (استرس) در کلمات راهنمایی نماید.

در پاره ای از کلمات که دارای حالات اسمی، وصفی و فعلی یکسان هستند، تغییر در محل استرس می تواند نقش کلمه را تغییر دهد. مثلا اگر کلمه present با نقش اسم (هدیه) یا صفت (حاضر) مورد نظر باشد هجای اول آن مؤکد است در صورتیکه اگر با نقش فعلی در جمله به کار رفته باشد، هجای دوم آن مؤکد خواهد بود. در نتیجه می توان گفت استرس عاملی است که می تواند تغییرات معنایی را موجب شود. یعنی با تغییر در محل استرس نفش و وظیفه کلمه نیز تغییر می کند.

مثال:

Verb Noun
pre’sent present

چنانچه کلمه ای با حرف a شروع شود دو حالت استرس گذاری اعمال می شود:

اگر حرف a صدای / اِ / بدهد استرس بر روی بخش (سیلاب) دوم قرار می گیرد.

مثال:

a’ppear a’pply a’llow a’bove a’go a’gain

اگر حرف a صدای / آ، اُ، اَ، ای / داشته باشد، استرس بر روی بخش اول قرار می گیرد.

مثال:

‘angry ‘always almost’ ‘almond
al’ready ‘angel ancient’ ‘answer

استثناء: در کلمه already استرس بر روی بخش دوم قرار می گیرد.

al’ready

چنانچه کلمه ای به حرف y ختم شود، از نظر محل قرار گرفتن استرس دو حالت وجود دارد:

اگر حرف y صدای / ای کوتاه / داشته باشد، استرس برروی بخش اول قرار می گیرد.

مثال:

angry’ busy’ happy’ necessary’

اگر حرف y صدای / ای یا آی / داشته باشد، استرس بر روی بخش دوم قرار می گیرد.

مثال:

 app’ly supp’ly de’lay

کلمه ای که دارای پسوند ever باشد، استرس بر روی بخش دوم قرار می گیرد.

مثال:

 which’ever when’ever What’ever

اگر کلمه ای به er ختم شود استرس بر روی بخش اول قرار می گیرد. (در کلمات دو بخشی)

مثال:

never’ father’ ‘barber
farther’ mother’ better’

 

چنانچه کلمه ای به ese ختم شود استرس بر روی بخش آخر قرار می گیرد.

مثال:

Leba’nese Japa’nese Chi’nese

 

کلماتی که به teen ختم می شوند استرس بر روی بخش آخر قرار می گیرد.

مثال:

nine’teen six’teen four’teen
seven’teen fif’teen thir’teen

اگر کلمه ای به حروف ee ختم شود استرس بر روی بخش آخر قرار می گیرد.

مثال:

employ’ee

چنانچه پسوندی به کلمه ای اضافه شود معمولا مکان استرس تغییر نمی کند.

مثال:

reasonable’ reason’ happiness’ happy’
blindness’ blind’ comfortable’ comfort’

اما اگر کلمه ای به یکی از پسوندهای tion، ical، ic، ity، sion، ختم شود استرس بر روی بخش ما قبل آخر قرار می گیرد.

مثال:

 

exami’nation examine + tion
bio’logical biology + ical
eco’nomic economy + ic
pub’licity public + ity
super’vision supervise + sion

اگر کلمه ای به self یا selves ختم شود (ضمایر انعکاسی و تاکیدی) استرس بر روی بخش دوم قرار می گیرد.

مثال:

  them’selves our’selves him’self your’self my’self

اگرکلمه ای با پیشوند tele شروع شود استرس بر روی بخش اول قرارمی گیرد.

مثال:

telescope’ relegraph’ telegram’ telephone’ ‘television

اگر کلمه ای با پیشوند re شروع شود استرس بر روی بخش دوم قرار می گیرد.

مثال:

re’member re’spect re’fer
re’fresh re’gret re’act

در کلمات زیر استثنائاً استرس بر روی بخش اول قرار می گیرد.

refrence’ requisite’ register’ rescuer’ relative’

در اسامی مرکب استرس بر روی اسم اول قرار می گیرد.

مثال:

 

Compound Noun Noun + Noun
classroom’ class + room
schoolboy’ school + boy
farmhouse’ farm + house
railroad’ rail + road

بعضی از اسامی مرکب از یک صفت و یک اسم تشکیل می شوند. در چنین مواردی استرس بر روی صفت قرار می گیرد.

مثال:

Compound Noun Adjective + Noun
blackboard’ black + board
highway’ high + way
high school’ high + school
greenhouse’ green + house
grandfather’ grand + father

در افعال دو کلمه ای جدا شدنی استرس بر روی جزء دوم (دنباله قیدی) قرار می گیرد.

مثال:

wake ‘up turn ‘on
give ‘back put ‘on

ارسال نظر