آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت if & whether در زبان انگلیسی

Whether

نکته ی دستوری : حروف ربط whether و if را اغلب در بافت های یکسانی به کار می برند. هر چند وقتی در جمله ای کلمه ی on به کار رفته باشد ، به جای حرف ربط if معمولاً از حرف ربط whether استفاده می کنند؛ به ویژه ، اگر این حرف در اول آن جمله بیاید:

Whether you see her or not , phone me later.

پ

چه او  را دیدی چه ندیدی ، بعداً به من تلفن بزن.

If you see her , phone me.

اگر او را دیدی ، به من تلفن بزن.

هر دو حرف ربط whether و if را می توان در آغاز بندهایی به کار برد که قبل از آن ها فعل یا صفت آمده باشد:

I wonder whether / if she can come.

نمی دانم بتواند بیاید یا نه ( = نمی دانم می آید یا نه).

He wasn’t sure whether / if he could come.

مطمئن نبود که بتواند بیاید ( = نمیدانست می تواند بیاید یا نه).

در چنین مواردی بندی که بعد از whether می آید ، نباید صورت سؤالی داشته باشد ، یعنی جمله ی زیر نادرست است :

He wasn’t sure whether could he come.

قبل از مصدر فقط می توان از حرف ربط whether استفاده کرد و نه if :

The question is whether to go or stay.

سوال این است که برویم یا بمانیم.

همچنین بعد از حرف اضافه ، فقط whether  به کار می رود :

It depends on whether he’s ready or not.

بستگی دارد به اینکه آماده باشد یا نه.

بعد از اسم نیز حرف ربط whether  را به کار می برند :

It’s your decision whether you go or stay.

تصمیم با شماست که (بخواهید ) بروید یا بمانید.

در جملات دارای or not … نیز اغلب از whether استفاده می کنند :

You’re coming whether you like it or not

شما می آیید ، چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید.

We have to decide whether or not to support this proposal.

باید تصمیم بگیریم که از آن طرح حمایت کنیم یا نکنیم.

نکته املایی : املای صحیح این کلمه whether است و نه wether ، همچنین کلمه ی weather (به منای آب و هوا ) واژه ای کاملاً متفاوت است.

ارسال نظر