آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت as و like در گرامر زبان انگلیسی

یکی از نکات گرامری مهم و رایج، مربوط به تفاوت as و like در دستور زبان انگلیسی است. پیش‌تر در مورد حروف اضافهو حروف تعریف نیز با هم صحبت کردیم و با تفاوت کاربردهای مختلف آن‌ حروف آشنا شدیم.

زیاد اتفاق می‌افتد که زبان آموزان دو کلمه as و like را در مقام کاربرد اشتباه بگیرند. علت این امر معنای مشابه آن‌هاست. این کلمات برای مقایسه فعالیت‌ها و یا شرایط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این بخش ما با بررسی مثال‌های متعدد به دنبال یادگیری کاربرد صحیح این دو واژه هستیم.

تفاوت as و like : آشنایی با کاربرد as

ما آنجایی از کلمه as استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم از شغل و یا عملی سخن بگوییم. این مثال‌ها را ببینید:

worked as a secretary for 3 years when I was a student.

«من در دوره دانشجویی به مدت ۳ سال منشی بودم.»

He used his book as a hammer to hit the nail.

«او از کتابش به عنوان یک چکش استفاده کرد تا میخ را بکوبد.»

در کاربردهای مقایسه‌ای، غالبا از این ساختار استفاده می‌شود که: ابتدا as و بعد صفت و دوباره as قرار می‌گیرد. همانند جمله‌های زیر:

He is as tall as his dad.

«او هم قدِ پدرش است.»

He ran as fast as a he could.

«او با (حداکثرِ) سرعتی که می‌توانست دوید.»

در مقایسه‌های بعدی که با هم خواهیم دید، کلمه as به عنوان «کلمه ربط» مورد استفاده قرار گرفته است. در این شرایط بعد از as ما یک اسم و یا یک ضمیر خواهیم داشت.

She went to Tehran University, as her father had before here.

«او به دانشگاه تهران رفت، همانطور که پدرش قبل از او رفته بود.»

He was a talented writer, as most of his family were.

«او یک نویسنده با استعداد بود، مانند بسیاری از اعضای خانواده‌اش.»

تفاوت as و like : آشنایی با کاربرد like

در مثال‌هایی که خواهیم دید، کلمه like نقشِ حرفِ اضافه را دارد و پس از آن یک کلمه و یا ضمیر آورده می‌شود.

I’ve been working like a robot all day.

«من تمام طول روز مانند یک روبات کار کرده‌ام.»

None of my sisters are much like me.

«هیچکدام از خواهرانم چندان شبیه من نیستند.»

He looks just like his father.

«او دقیقا شبیه پدرش است.»

نحوه کاربردِ like و as if و as though

در کنار کاربردِ like دو عبارتِ as if و as though نیز می‌توانند جهت انجام مقایسه مورد استفاده قرار بگیرند. از نظر معنایی بین این سه شکلِ کاربرد، تفاوتی وجود ندارد.

He looked as if he’s seen a ghost.

«او به گونه‌ای به نظر می‌رسید که انگار جن دیده است.»

She talked as though they were never going to see each other again.

«او به نحوی سخن می‌گفت که انگار دیگر قرار نیست همدیگر را ببینند.»

It looks like it’s going to snow.

«ظاهرا قرار است برف ببارد.»

تفاوت as و like : عباراتی که فقط با as همراه می‌شوند.

در عبارات زیر ما فقط از کلمه as می‌توانیم استفاده کنیم و کلمه ‌like را نمی‌توان به کار برد.

As you know, we work every Friday too.

«همانطور که می‌دانی، ما جمعه‌ها نیز کار می‌کنیم.»

I used sugar as you suggested but the food still didn’t taste well.

«من همانطور که شما پیشنهاد کرده بودی از شکر استفاده کردم ولی غذا همچنان مزه خوبی نداشت.»

As we agreed, we will split the money 50/50.

«همانطور که توافق کردیم، پول را پنجاه پنجاه تقسیم خواهیم کرد.»

Our house is the same as yours.

«خانه ما همانند خانه شماست.»

ارسال نظر