آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت کلمات Speech & Talk

کلمه ی talk را برای سخنرانی غیر رسمی با موضوعی مشخص و مخاطبانی معدود به کار می برند:

Chris will gibe an illustrated talk on hes expedition to Antarctica.

کریس درباره ی سفر تحقیقاتی اش به قاره ی قطب جنوب کنفرانسی با تصویر ارائه می دهد.

کلمه ی speech را برای سخنرانی رسمی با مخاطبان زیاد به کار می برند:

Martin luther King’s most famous speech

مشهورترین نطق مارتین لوترکینگ

Several people made speeches at the wedding.

افراد مختلفی در مراسم عروسی سخنرانی کردند.

کلمه ی talks را برای گفتگوهای رسمی میان سیاستمداران درباره ی مسائل سیاسی به کار می برند.

After ten hours of talks no agreement was reached.

بعد از ده ساعت مذاکره به توافق نرسیدند.

The peace talks will be held in Geneva.

مذاکرات صلح در ژنو برگزار خواهد شد.

عبارت have a talk with sb را وقتی به کار می برند که شخص بخواهد مشکل یا موضوع نگران کننده ای را با کسی در میان بگذارد :

I need to have a serious talk with you.

لازم است با شما دو کلمه حرف جدی بزنم.

کلمه ی discussion را برای گفتگوی جدّی درباره ی موضوعی جالب یا مسئله ای مهم به کار می برند:

There has been a lot of discussion in school on environmental issues.

در مدرسه درباره ی مسائل محیط زیست خیلی بحث شد.

After the film there will be a discussion

بعد از فیلم جلسه ی گفتگو خواهیم داشت.

کلمه ی conversation را برای صحبت های جمعی و دوستانه ای به کار می برند که اغلب به منظور تبادل نظر و اطلاع انجام می شود :

Television has killed the art of conversation.

تلویزیون فن بیان را نابود کرده است.

We had an interesting conversation over lunch

سر میز ناهار صحبت های جالبی داشتیم.

کلمه ی chat را معمولاً برای گفتگوی کوتاه به منظور تبادل خبرهای شخصی به کار می برند و کاملاً غیر رسمی است :

I phoned Mary for a chat.

به مری زنگ زدم با هم گپ زدیم.

کلمه ی gossip به غیبت و حرف های ناخوشایند درباره ی مردم و زندگی خصوصی آن ها اطلاق می شود:

You shouldn’t listen to the gossip you hear in this village _ most of it isn’t true.

به حرف های خاله زنکی که در این دهکده می شنوی نباید توجه کنی ( = گوش بدهی ).

ارسال نظر