آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

برگه امتحان یک دانشجوی نخبه!!!

ANSWERS OF A BRILLIANT STUDENT WHO OBTAINED 0 But I would have given him 100

?Q1. In which battle did Napoleon die
* his last battle

درکدام جنگ ناپلئون مرد؟
در اخرین جنگش


?Q2. Where was the Declaration of Independence signed
* at the bottom of the page

اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضاشد؟
در پایین صفحه


?Q3. How can u drop a raw egg onto a concrete floor without cracking it
*Concrete floors are very hard to crack.

چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون ان که ترک بردارد؟
زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد


?Q4. What is the main reason for divorce
* marriage

علت اصلی طلاق چیست؟
ازدواج


?Q5. What is the main reason for failure
* exams

علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟
امتحانات


?Q6. What can you never eat for breakfast
* Lunch & dinner

چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟
نهار و شام


?Q7. What looks like half an apple
* The other half

چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟
نیمه دیگر آن سیب


?Q8. If you throw a red stone into the blue sea what it will become
* it will simply become wet

اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟
خیس خواهد شد.


?Q9. How can a man go eight days without sleeping
* No problem, he sleeps at night.

یک ادم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟
مشکلی نیست شبها می خوابد.


?Q10. How can you lift an elephant with one hand
* You will never find an elephant that has only one hand..

چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟
شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنیدکه یک دست داشته باشد.


Q11. If you had three apples and four oranges in one hand and four apple and three oranges in other hand, what would you have
* Very large hands

اگر در یک دست خود سه سیب و چهارپرتقال و در دست دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته باشید کلا چه خوهید داشت؟
دستهای خیلی بزرگ.


?Q12. If it took eight men ten hours to build a wall, how long would it take four men to build it
* No time at all, the wall is already built.

اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهارنفر ان را درچند ساعت خواهند ساخت؟
هیچ چی چون دیوار قبلا ساخته شده.

ارسال نظر