آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

افعال هم معنی با امتناع کردن

افعال زبان انگلیسی refuse ، reject ، decline و turn down همگی یا به معنای امتناع از انجام کاری است که از ما خواسته شده است ( و در این معنا متضاد آن ها فعل agree to  است) ؛ یا در غیر این  صورت ، به معنای رد چیزی است که به ما پیشنهاد شده ( و دراین معنا متضاد آن ها فعل accept است).

فعل refuse می تواند بر پرهیز از قبول دعوت ، تقاضا ، پیشنهاد یا اجازه ی انجام کاری دلالت کند و هرگاه بعد از آن مصدری همراه با to بیاید ، می تواند بیانگر پرهیز از گفتن چیزی یا انجام کاری باشد:

She refused to come with us.

او حاضر نشد با ما بیاید.

فعل reject در زبان انگلیسی رساننده ی معنایی قوی تر از refuse است و مبین رد قاطعانه ی یک تقاضا ، نظر ، پیشنهاد ، عرضه ، توصیه و یا یک طرح است:

The Greens rejected proposals for the new roal.

حزب سبزها طرح های احداث جاده ی جدید را رد کرد.

Her first novel was rejected by over 30 publishers.

بیش از سی ناشر از چاپ اولین رمان او سرباز زدند.

فعل decline رساننده ی معنایی ملایم تر از reject است و بر رد یک دعوت یا یک پیشنهاد دلالت دارد یا بر امتناع از اعطای اجازه ی کاری ، آن هم از طریق نامه یا پیام شفاهی و نه از طریق دست زدن به هر گونه اقدام عملی . این فعل نسبت به افعال فوق الذکر رسمی تر و مؤدبانه تر است:

The Senator has declined all our invitations to an open dabate on the matter.

آن سناتور از پذیرفتن دعوت های ما برای مناظره ی علنی درباره ی آن موضوع عذر خواست.

فعل turn down امکان غیر رسمی و خودمانی تری برای بیان معنای decline است:

He turns down all offers of help.

او تمام پیشنهاد های کمک را رد کرد.

فعل deny دلالت بر امتناع از اعطای اجازه یا فرصت انجام کاری به کسی یا سلب حقوق آن کس دارد ؛ اما این فعل را معمولاً برای انکار عمل اشتباهی به کار می برند که به کسی نسبت داده اند. در این حالت در واقع اظهار می کنند که چنان کاری را انجام نداده اند:

She decline working for the enemy.

او کار کردن برای دشمن را تکذیب کرد.

نکته ی دستوری: پس از فعل regret بیشتر اسم فعل مختوم به ing می آید و کمتر مصدر . مصدر با to  را هنگامی پس از فعل regret به کار می بریم که بخواهیم وقوع رخدادی را به کسی اطلاع دهیم . پس جمله ی:

I regret to tell you this, I but just crashed the car.

به این معنی است که ( متاسفم به تو بگویم، ولی ماشین را در تصادف داغون کردم.) در حالی که جمله ی :

I regent telling you I crashed the car.

به معنای آن است که ( متأسفم به تو گفتم که ماشین را در تصادف داغون کردم.)

فعل regret را هیچگاه با حروف اضافه ی for یا about در زبان انگلیسی به کار نمی برند.

ارسال نظر