آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاح “ The long and short of it ” در زبان انگلیسی

در این پست می خواهیم در مورد اصطلاحی بحث کنیم که در آن مفهوم “لُپ کلام” و یا “جان کلام” بیان می شود، اصطلاحی که برای این منظور استفاده می شود، عبارت اصطلاحی “ the long and short of it ” است که می توان معادل آن را در زبان فارسی عبارت اصطلاحی “خلاصه مطلب” دانست

برای درک بهتر آن به مکالمه زیر توجه کنید: 

?Judge: Tell me Mr. Johnson what happened exactly

Mr. Johnson: I was driving to home, but suddenly someone stopped in front of me and told me to get off the car and give them whatever I have in my pocket and my car. The long and short of it was that he is a criminal who took all my belongings

?Judge: Was there anybody while it was happened

Jason: I don’t think so.

قاضی: آقای جانسون به من بگویید که دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

آقای جانسون: من در حال رانندگی به سمت خانه بودم، اما ناگهان کسی جلوی من ایستاد و به من گفت که از ماشین پیاده شوم و هرچه را که در جیبم و یا در ماشینم داشته ام به من بده. خلاصه لُپ کلام اینکه او یک جنایتکار بود که همه وسایل من را گرفت.

قاضی: آیا در آن زمان که حادثه اتفاق افتاد کسی هم در آنجا بود؟

جیسون: فکر نکنم.

همانطور که از مثال مکالمه ای فوق مشاهده می کنید اصطلاح “لُپ کلام” و یا “جان کلام” و یا “خلاصه مطلب” با عبارت اصطلاحی “the long and short of it” بیان شده که معادل فارسی آن می تواند به صورت زیر باشد:

 

The long and short of it

لُپ کلام

جان کلام

خلاصه مطلب

مختصر و مفید

مخلص کلام

به نظر می رسد که اصطلاح “the long and short of it” برای اولین بار در سال ۱۵۰۰ میلادی و به صورت “the short and long of it” به کار رفته است و پس از آن در اواخر ۱۶۰۰ میلادی به صورت امروزی آن (the long and short of it) در آمده است.

مترادف این اصطلاح در بسیاری از دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی به صورت زیر بیان شده است:

abbreviation, abridgment, abstract, analysis, aperçu, brief, capitulation, case, compendium, condensation, conspectus, core, digest, epitome, essence, extract, inventory, nutshell, outline, pandect, prospectus, précis, recap, recapitulation, reduction, rehash, report, review, roundup, run-through, rundown, résumé, sense, skeleton, sketch, sum, sum and substance, summation, survey, syllabus, synopsis, version, wrap-up

برای درک بهتر معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

The long and (the) short of it

the summary of a subject, the most important point

خلاصه ای از موضوع، مهمترین نکته

Oxford

All that can or need be said

همه آنچه را که می توان گفت و یا نیاز به گفتن هست.

​Cambridge

It is said when you want to explain the general situation without giving details

این عبارت زمانی استفاده می شود که شما می خواهید وضعیت کلی را بدون ارائه توضیحات دقیق تشریح کنید.

Merriam – Webster

It is used when making a statement that is brief and that tells someone only the most important parts of something

این عبارت زمانی استفاده می شود که بخواهید خلاصه ی چیزی را بیان کنید و مهمترین نکات و بخش های گفته ای را بر زبان بیارید

Dictionary.com

The substance or gist of something

جوهر یا جان مایه کلام چیزی

Collins Dictionary

the essential points or facts

نکات ضروری یا حقایق

Macmillan Dictionary

It is used for saying that you will tell someone a long and complicated story very quickly and simply

از این عبارت زمانی استفاده می شود که شما می خواهید یک داستان طولانی و پیچیده را به سرعت و به سادگی تعریف کنید

The free dictionary

The main idea or facts of something. The most important point; The summary of the matter. The substance or gist

مهمترین ایده یا حقایق مربوط به چیزی. مهمترین نکته؛ خلاصه ی چیزی. جوهر یا جان کلام چیزی

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

The long and the short of it is that they are willing to make a deal with our company
لُپ کلام این است که آنها مایل به انجام معامله با شرکت ما هستند.

The long and the short of it is, I must make a proposal to my girlfriend, otherwise I will lose her

لُپ کلام این است که من باید پیشنهاد ازدواج به دوست دخترم بدهم در غیر این صورت ممکن است او را از دست بدهم.

Well, the the long and the short of it is that finally they got divorced last year after such a hard life they had together

لُپ کلام این است که در نهایت آنها سال گذشته پس از یک زندگی سخت که با هم داشتند، طلاق گرفتند.

The first page of this report will give you the long and the short of it

صفحه اول گزارش، لُپ کلام (و یاخلاصه مطلب) را به شما می دهد.

I could give you all reasons for my decision, but the long and the short of it is that I just don’t want to quit this job

من می توانم همه دلایل تصمیم خود را به شما بدهم، اما خلاصه مطلب و لُپ کلام من این است که من فقط نمی خواهم این کار را ترک کنم.

You can find the long and the short of every chapter before reading all the chapter

قبل از خواندن تمام هر فصل، می توانید خلاصه مطالب و لُپ کلام هر فصل را پیدا کنید.

That’s the long and the short of it, so if you want more details, you can google it

این خلاصه مطالب و لُپ کلام قضیه است، بنابراین اگر می خواهید جزئیات بیشتری در اختیار داشته باشید، میتوانید آن را گوگل کنید.

The long and the short of his words is that he wants a loan from the bank soon, otherwise he will be bankrupted

لُپ کلام او این است که او  وام سریعی از بانک می خواهد، در غیر این صورت او ورشکسته خواهد شد.


مطلب پیشنهادی »اشتباه رایج در استفاده از Tired (خسته)

ارسال نظر