آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاحات کاربردی در مکالمه

✏️The IDM ” under sb’s ˈnose ”

🖌 اصطلاح” جلوی چشم کسی بودن”

با دنیای زبان همراه باشید…

@EnglishWorld_VN

☑️OALD:

👉(informal)
💎 1. If sth is under sb’s nose, it is very close to them but they cannot see it

🍂اگر چیزی جلوی چشم کسی باشد آن چیز خیلی به آنها نزدیک است اما نمیتوانند آن را ببینند

🌷Examples:

🍄 I searched everywhere for the letter and it was under my nose all the time!

⭐️همه جا رو برای پیداکردن نامه گشتم و نگو تمام این همه مدت جلو چشام بود .

🍄 A: Where are my socks mommy?

B: Can’t you see ? They’re under your nose boy.

⭐️ الف: جورابام کجاست مامان؟

ب: نمیتونی ببینی ؟ جلوشماته پسر.

🍄 Even though the pizza cutter was right under Jake’s nose, he couldn’t find it, so he used a sharp knife to slice the pizza instead.

⭐️ اگرچه برشگر مخصوص پیتزا جلوی چشم جک بود، نتونست پیداش کنه، درعوضش برای تکه کردن پیتزا از یک چاقوی تیز استفاده کرد.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
✏️The word ” hilariou ”

🖌 کلمه “(خیلی)خنده دار، شاد، مضحک”

 

✅Very funny / veri fʌni /
✅amusing /əˈmjuːzɪŋ/
✅humorous /ˈhjuːmərəs/
☑️OALD:

extremely funny

🍂چیزی که خییییییلی خنده داره☺️

🌷Examples:

💎 a hilarious joke/story

⭐️یک جوک یا داستان خنده دار

💎 Lynn found the whole situation hilarious.

⭐️لین تمام موقعیت را مضحک و خنده دار یافت.

💎 Do you know Pete? He’s hilarious and funny.

⭐️پیت رو میشناسی؟ خیلی شاد و باحاله.

💎This movie is hilarious. I’ve seen it three times.

⭐️این فیلم خیلی خنده داره، سه بار دیدمش.
👉 hil•ari•ous•ly / hɪˈleəriəsli/ adv.

🍂قید ( به طور خنده دار)

💎 Your show was hilariously cool.

⭐️نمایشت به طرز خنده داری باحال بود.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 

🌎

 

🌎

 

ارسال نظر