آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اشتباهات رایج در Writing

اشتباهات رایج در رایتینگ


از زمانها به درستی استفاده شود:

(I went to my friend’s house yesterday and we play football. (Incorrect

(I went to my friend’s house yesterday and we played football. (Correct

 

(I wake up every day at 6 a.m. Then I had breakfast with my parents. (Incorrect

(I wake up every day at 6 a.m. Then I have breakfast with my parents. (Correct

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطابقت فعل با فاعل آن:

(He like Chinese food. (Incorrect

(He likes Chinese food. (Correct

 

(I lives in Jaipur. (Incorrect

(I live in Jaipur. (Correct

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از حرف تعریف در جایگاه خود استفاده شود:

(I saw movie yesterday. (Incorrect

(I saw a movie yesterday. (Correct

 

(He liked book written by my father. (Incorrect

(He liked the book written by my father. (Correct

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابتدای جملات، اسامی و … همیشه با حرف بزرگ نوشته شود:

(he needs to see a Doctor. (Incorrect

(He needs to see a doctor. (Incorrect

 

(Will you meet hamed  tomorrow? (Incorrect

(Will you meet Hamed  tomorrow? (Correct

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از زمانها به درستی استفاده شود:

(I went to my friend’s house yesterday and we play football. (Incorrect

(I went to my friend’s house yesterday and we played football. (Correct

 

(I wake up every day at 6 a.m. Then I had breakfast with my parents. (Incorrect

(I wake up every day at 6 a.m. Then I have breakfast with my parents. (Correct

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطابقت فعل با فاعل آن:

(He like Chinese food. (Incorrect

(He likes Chinese food. (Correct

 

(I lives in Jaipur. (Incorrect

(I live in Jaipur. (Correct

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از حرف تعریف در جایگاه خود استفاده شود:

(I saw movie yesterday. (Incorrect

(I saw a movie yesterday. (Correct

 

(He liked book written by my father. (Incorrect

(He liked the book written by my father. (Correct

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابتدای جملات، اسامی و … همیشه با حرف بزرگ نوشته شود:

(he needs to see a Doctor. (Incorrect

(He needs to see a doctor. (Incorrect

 

(Will you meet hamed  tomorrow? (Incorrect

(Will you meet Hamed tomorrow? (Correct

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تلفظ درست لغات بسیار مهم است توجه کافی شود:

(The principle of the school asked the students to keep quiet. (Incorrect

(The principal of the school asked the students to keep quiet. (Correct

 

(The bus was stationery for a long time. (Incorrect

(The bus was stationary for a long time. (Correct

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جایگاه قیود در جملات رعایت شود:

(I go to the library on Thursday usually. (Incorrect

(I usually go to the library on Thursday. (Correct

 

(My son everyday goes to school. (Incorrect

(My son goes to school every day. (Correct

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از حروف اضافه به درستی استفاده شود:

(I am allergic of roses. (Incorrect

(I am allergic to roses. (Correct

 

He is accused for theft. (Incorrect)

He is accused of theft. (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کاربرد صحیح ضمایر:

(My friends and me went to Paris. (Incorrect

(My friends and went to Paris. (Correct

 

(She came from Rome to meet I. (Incorrect

(She came from Rome to meet me. (Correct

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استفاده ی درست از صفات تفضیلی:

(He is more tall than me. (Incorrect

(He is taller than me. (Correct

 

(She is the beautifullest girl in the class. (Incorrect

(She is the most beautiful girl in the class. (Correct

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاربرد به جای s مالکیت  :

(I went to my parents’s house. (Incorrect

(I went to my parents‘ house. (Correct

 

(This book is her. (Incorrect

(This book is hers. (Correct

 

ارسال نظر