زمانی که ما درباره گذشته صحبت میکنیم موظفیم از d و یا ed برای افعال استفاده کنیم تا بتوانیم حالت گذشته کلمه را به وجود بیاوریم. در زبان انگلیسی افعال بیقاعده میتوانند بسیار غیرمعمولی باشند و از قوانین خودشان پیروی کنند. بنابراین مثال هایی هم هستند از افعالی که به خود ed نمیگیرند و در واقع نحوه ی هجی آنها هم تغییر خواهد کرد. با همه این حرفها بیشتر افعال به خود ed میگیرند تا زمان گذشته را مشخص کنند. با استفاده از کلمات زیر شما با این افعال دوگانه بیشتر آشنا خواهید شد:

:Regular Verbs

accept – accepted

add – added

admire – admired

admit – admitted

advise – advised

agree – agreed

allow – allowed

announce – announced

answer – answered

appreciate – appreciated

annoy – annoyed

ask – asked

:Irregular Verbs

awake – awoke

be – was/were

beat – beat

become – became

begin – began

bend – bent

bit – bit

bite – bit

break – broke

bring – brought

broadcast – broadcast

build – built

buy – bought

catch – caught

choose – chose

come – came

cut – cut

do – did

fall – fell

feel – felt

fight – fought

fly – flew

forget – forgot

forgive – forgave

get – got

give – gave

go – went