کلمات جالب homophone کلماتی هستند که طریقه نوشتن آنها و همینطور معانیشان کاملا با هم متفاوت است، در صورتی که تلفظ این کلمات دقیقا به یک شکل است و تنها راه تشخیص تفاوت بین معانی آنها در مکالمه بستکی به جایگاهشان در توصیف موضوع دارد. تعدادی از این کلمات را از طریق این مقاله با شما در میان خواهیم گذاشت. برای تمرین معانی آنها را پیدا کنید و آنها را از هم تفکیک نمایید.

To – too – two

Raise – rays – raze

There – their – they’re

By – buy – bye

Your – You’re – yore

Stationary – stationery

Compliment – complement

Accept – Except

A lot – allot

Air – heir

Bare – bear

be – bee

Beat – beet

Berry – Bury

Brake – break

Course – coarse

Here – hear

Peace – piece

Whole – hole

Stare – stair

Know – no

Beat – beet

Cell – sell

Dew – due

Forward – foreword

Foul – fowl

Gait – gate

Hall – haul

Hi – high

Horse – hoarse

Knight – night

Not – knot

Pail – pale