آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آوا هـای زبـان انـگـلیـسـی با نـمادها

آوا ، به صداهای گفتاری گویند. آواشناسی شاخه ای از زبان شناسی است که مطالعه اصوات گفتار انسان و آموزش آواهـا را تشکیل می دهد. بهتر است دانش آموزان ابتدا صداهای حروف را یاد بگیرند تا پس از تشخیص صداها بتوانند به آسانی لغات را فرا گیرند در این قسمت سعی شده حداقل صداهای مورد نیاز برای سطح مبتدی آورده شود. هر کدام از الفبای انگلیسی دارای یک یا چند صدا هستند که به ترتیب به آنها می پردازیم. صدای هر حرف را پس از تکرار حفظ کرده و معنای آنها را به خاطر بسپارید.

آموزش آواهـای زبـان انـگـلیـسـی با نـمادها

سه عامل آواهای حروف، فشار صوت (تجوید) و تکیه در کلام و آهنگ الفاظ یعنی تغییرآنها به صورت زیر و بم در جمله برای کسب مهارت لازم در هر زبانی، به ویژه تسلط بر آن از نظر محاوره لازم است.

۱ – آموزش آواهـا حرف A
این حرف دارای صداهای زیر است
صدای(آ) مانند: (آرمی)=در کلمه army به معنای ارتش
صدای (اَ) مانند: (کَت)= در کلمه cat به معنای گربه
صدای(ای) مانند: (بریو)=در کلمه brave به معنای شجاع
صدای(الف کوتاه) مانند: (کار)=در کلمه car به معنای ماشین

۲ – آموزش آواهـا حرف B
این حرف معادل (ب) در زمان فارسی است مثال:
کتاب (بوک) book
پسر (بوی) boy

۳ – آموزش آواهـا حرف C
این حرف اگر قبل از y-i-e قرار گیرد صدای(س) در غیر این صورت صدای(ک) را میدهد:
مداد (پِن سیل) pencil
دوچرخه (بای سیکل) bicycle
سقف (سیلینگ) ceiling
گربه (کَت) cat
سرد (کُلد) cold

۴ – آموزش آواهـا حرف D
این حرف معادل(د) در زبان فارسی است. مانند:
تاریک (دارک) Dark
سگ (داگ) dog
نوشیدن (درینک) drink

۵ – آموزش آواهـا حرف E
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(اِ) مانند: (پِن) خودکار pen
صدای(ای) مانند: (بی) بودن be

۶ – آموزش آواهـا حرف F
این حرف معادل (ف) در زبان فارسی است مانند:
احمق (فول) fool
دور (فار) far

۷ – آموزش آواهـا حرف G
این حرف گاهی صدای (گ) و گاهی صدای (ج) را می دهد مثال:
موتور (این جین) engine
دختر (گِرل) girl
خوب (گوٌد) good

۸ – آموزش آواهـا حرف H
این حرف معادل (ح-ه) در زبان فارسی است.مانند:
قلاب (هوُک) hook
عسل (هانی) honey
سخت-مشکل (هارد) hard

۹ – آموزش آواهـا حرف I
این حرف دارای دو صدا به شرح زیر است:
صدای ( آی) مانند: (تایم) وقت time
صدای(ای کوتاه) مانند: (فیش) ماهی fish

۱۰ – آموزش آواهـا حرف J
معادل(ج) می باشد.مانند: (جاست) عادل، درست just

۱۱ – آموزش آواهـا حرف k
معادل(ک) است. مانند:
(بُوک) کتاب book
(کینگ) پادشاه king
و چنانچه قبل از n در ابتدای کلمه به کار رود تلفظ نمی شود مانند:
(نو) دانستن know
(نیت) بافتن knit

۱۲ – آموزش آواهـا حرف L
صدای(ل) را می دهد. مانند:
(لیپ) لب lip
(لیو)زندگی کردن live

۱۳ – آموزش آواهـا حرف M
صدای(م) را می دهد.مانند:
(مُون)ماه moon
(مانی) پول money

۱۴ – آموزش آواهـا حرف N
صدای(ن) را می دهد. مانند:
(نک) گردن neck
(نون) ظهر noon

۱۵ – آموزش آواهـا حرف O
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(او)مانند: (گو)رفتن go
صدای(آ) مانند: (فرانت)جلو front
صدای(او) مانند: (دو)انجام دادن do

۱۶ – آموزش آواهـا حرف P
صدای(پ) را می دهد مانند:
(پن)خودکار pen
(پام) کف دست palm

۱۷ – آموزش آواهـا حرف Q
صدای(ک) را می دهد.مانند:
(کوئیک) سریع-تند quick
(کوئین) ملکه queen

۱۸ – آموزش آواهـا حرف R
صدای(ر) را می دهد. مانند:
(روت) ریشه root
(رد) قرمز red

۱۹ – آموزش آواهـا حرف S
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(س) مانند: (سی) دیدن see
صدای(ز) مانند: (لوز) گم کردن lose

۲۰ – آموزش آواهـا حرف T
صدای (ت) را می دهد مانند:
(تِل) گفتن tell
(تی چِر) معلم teacher
(تی) چای tea

۲۱ – آموزش آواهـا حرف U
گاهی صدای(یو) مانند: (یونی وِرسیتی) دانشگاه university
گاهی صدای(اِ) مانند: (تِرن)نوبت turn
گاهی صدای(آ) مانند: (شات) بستن shut

۲۲ – آموزش آواهـا حرف V
صدای (و) مانند:
(وِری)خیلی very
(ویکتوری) پیروزی victory

۲۳ – آموزش آواهـا حرف W
صدای(و) در حالیکه لبها گرد می شوند. مانند: (ویندو) پنجره window
و گاهی صدای (یو) مانند: (فی یو)تعدادی few
۲۴ – آموزش آواهـا حرف X
گاهی صدای (کس)-مانند: (فاکس)روباه fox
و گاهی صدای(گز) مانند: (اِگزَم) امتحان exam
۲۵ – آموزش آواهـا حرف Y
گاهی صدای(آی) مانند: (بای) خریدن buy
گاهی صدای(ای) مانند: (سیتی)شهر city
گاهی صدای(ی) مانند: (یِستِردی) دیروز yesterday
۲۶ – آموزش آواهـا حرف Z
صدای(ز) را می دهد.مانند: (زو) باغ وحش zoo
(سایز) اندازه size

آموزش آواهـا ترکیبی
این صداها نیز در حد توان و یادگیری دانش آموزان مبتدی تهیه و انتخاب شده اند.

=sh ش مانند: (شیپ) گوسفند sheep
=chچ مانند: (تی چِر) معلم teacher
=ture چِر مانند: (پیک چِر) تصویر picture
=ph ف مانند: (فتو) عکس photo
=tion شِن مانند: (نِی شن) ملت nation
=ea ای مانند: (تی چِر) معلم teacher
=th بین (ت و ث) مانند: (توث) دندان tooth
=th بین (د و ذ) مانند: (ذی) آنها they


مطلب پیشنهادی : اشتباه رایج در استفاده از Write (نوشتن) در زبان انگلیسی

ارسال نظر