آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آواهای بی صدا در زبان انگلیسی (جلسه سوم)

صدای /r/

صدای /r/ در انگلیسی صدایی تا حدی مشابه حرف “ر” در فارسی دارد. نحوه تلفظ /r/ در انگلیسی در دو لهجه بریتانیایی و آمریکایی متفاوت است و البته هیچ یک دقیقا مشابه فارسی نیست. صدای /r/ معمولا توسط حرف “R” نمایش داده می شود. حرف “R” در دو لهجه بریتانیایی و آمریکایی به طور متفاوتی تلفظ می شود. در بریتانیایی “R” تنها در صورتی که بعد از آن یک حرف صدادار وجود داشته باشد تلفظ می شود. در لهجه آمریکایی “R” در همه موارد تلفظ می شود. تفاوت تلفظ صدای /r/ با صدای “ر” در فارسی در محل قرارگیری زبان است. در فارسی ما برای تلفظ “ر” نوک زبان را به سقف دهان می چسبانیم اما در انگلیسی، نوک زبان به سقف دهان نمی چسبد و تنها اطراف زبان به سقف دهان می خورد. به مثال زیر توجه کنید:

run : /rʌn/

صدای /ʃ/

صدای /ʃ/ در انگلیسی صدایی شبیه به صدای حرف “شین” در فارسی است. در انگلیسی /ʃ/ معمولا از ترکیب حروف “SH” یا “TION” به وجود می آید. به مثال زیر توجه کنید:

ship : /ʃɪp/

caution : /ˈkɑːʃn/

صدای /ŋ/

صدای /ŋ/ در زبان انگلیسی در فارسی معادلی به صورت یک حرف ندارد. این صدا را می توانید از تلفظ دو حرف “ن” و “گ” پشت سر هم بسازید (مثل دو حرف انتهایی واژه “نهنگ” یا “آهنگ”). صدای /ŋ/ در زبان انگلیسی معمولا به صورت ترکیب حروف “NG” نوشته می شود. به مثال زیر توجه کنید:

thing : /θɪŋ/

صدای /dʒ/

صدای /dʒ/ در زبان انگلیسی مشابه صدای حرف “جیم” در فارسی است. صدای /dʒ/ در زبان انگلیسی معمولا توسط حرف “J” ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

jeep : /dʒiːp/

صدای /ʒ/

صدای /ʒ/ در زبان انگلیسی مشابه صدای حرف “ژ” در فارسی است. صدای /ʒ/ درانگلیسی کاربرد محدودی دارد و معمولا در ترکیب حروف “SION” دیده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

delusion : /dɪˈluːʒən/

صدای /tʃ/

صدای /tʃ/ در زبان انگلیسی مشابه صدای حرف “چ” در فارسی است. صدای /tʃ/ معمولا توسط ترکیب حروف “CH” ساخته می شود. به مثال زیر توجه کنید:

cheap : /tʃiːp/

صدای /ð/

صدای /ð/ در زبان انگلیسی در فارسی معادلی ندارد. این صدا در واقع صدای حرف “ذ” در زبان عربی است. برای ادا کردن این صدا نوک زبان خود را پشت دندان های بالا بگذارید (یا بین دندان ها) و سعی کنید حرف “ز” را ادا کنید. به واسطه نزدیک بودن این صدا به صدای حرف “د” در فارسی بیشتر فارسی زبانان به اشتباه /ð/ را مشابه “د”  (/d/)تلفظ می کنند. صدای /ð/ در زبان انگلیسی معمولا توسط ترکیب حروف “TH” ساخته می شود. به مثال زیر توجه کنید:

thy : /ðaɪ/

that : /ðæt/

there : /ðɛɚ/

these : /ðiːz/

صدای /θ/

صدای /θ/ در زبان انگلیسی هم در فارسی معادلی ندارد. این صدا در واقع صدای حرف “ث” در زبان عربی است. برای ادا کردن این صدا نوک زبان خود را پشت دندان های بالا بگذارید (یا بین دندان ها) و سعی کنید حرف “س” را ادا کنید. به واسطه نزدیک بودن صدای /θ/ به صدای حرف “س” خیلی فارسی زبانان این صدا را به اشتباه “س” (/s/) تلفظ می کنند. صدای /θ/ در زبان انگلیسی معمولا توسط ترکیب حروف “TH” ساخته می شود. به مثال زیر توجه کنید:

thigh : /θaɪ/

think : /θɪŋk/

theory : /ˈθiːəɹi/

ارسال نظر