آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اجتناب از تکرار جملات

اجتناب از تکرار جملات طولانی: Avoiding Repetition of Long Sentences:i

 اجتناب از تکرار جملات طولانی:

برای اجتناب از تکرار جمله های طولانی، لازم است از فرمول های زیر استفاده کنیم تا مجبور به تکرار تمام جمله نشویم.

اگر جملۀ ذکر شده، مثبت خبری باشد، در این صورت برای جلوگیری از تکرار تمام جمله و ضمناً برای تأیید از یکی از دو فرمول زیر استفاده می شود.

too + فعل مخصوص (کمکی) + فاعل
فاعل + فعل مخصوص (کمکی) + so

مثال:

He can lift this heavy box, and I can too.
He swam across the English Channel, and she did too.
She works hard to pass her exams, and so does he.
I have finished my work, and so has he.

اگر جملۀ ذکر شده منفی باشد، برای تأیید و جلوگیری از تکرار تمام جمله، از یکی از دو فرمول زیر استفاده می کنند.

either + فعل مخصوص (کمکی) منفی + فاعل
فاعل + فعل مخصوص (کمکی) + neither

مثال:

He doesn’t like to study English, and I don’t either.
You couldn’t do your best, and I couldn’t either.
She didn’t attend the class, and neither did I.
He isn’t listening to the radio, and neither am I.

اگر جملۀ کوتاه شده، عکس جملۀ اصلی از نظر منفی و مثبت باشد، برای اجتناب از تکرار می توان از فرمول های زیر استفاده کرد.

چنانچه جملۀ اصلی مثبت باشد، از فرمول زیر استفاده می شود.

فعل مخصوص (کمکی) منفی + فاعل + but + جملۀ مثبت

مثال:

He wanted to go to her wedding, but I didn’t.

چنانچه جملۀ اصلی منفی باشد، از فرمول زیر استفاده می شود.

فعل مخصوص (کمکی) مثبت + فاعل + but

مثال:

She can’t read this essay, but you can.

در موارد اول و دوم، در موقع افزودن یکی از فرمول های گفته شده، کاربرد and الزامی است.

ارسال نظر