آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

وجه سببی درانگلیسی چه جملاتی هستند

وجه سببی ها :

(causative sentences )

وجه سببی ها در انگلیسی به جملاتی میگویند که خودمان انجام دهنده آن نیستیم و کار را بر عهده دیگران قرار میدهیم انجام دهند حال یا به خاطر تبحر نداشتن در آن کار ویا به خاطر مجبور کردن و مورد التزام قرار دادن کسی که در کل این جملات بر دو قسم هستند : الف ، وجه سببی معلوم که مشخص است کار را چه کسی برایمان انجام میدهد یا داده است و ب ، وجه سببی مجهول که در جمله مشخص نمیکنیم چه کسی آن کار را برایمان انجام داده است فقط بیان میکنیم دادیم این کار برایمان انجام شود مثلا دیروز کفشهایم را دادند تعمیر کنند اما در وجه سببی معلوم  میگوییم دیروز دادم کفاشی کفشم را تعمیر کند و یا با اسم همراه میکنیم کفشم را دادم علی تعمیر کند.

برای مثال :

وجه سببی معلوم :

Alex got his son to take the medicine although it tasted terrible.

الکس پسرش را متقاعد کرد که دارو را بخورد اگرچه آن مزه بسیار بدی داشت.

I couldn’t get him to do my homework.

من نتوانستم او را متقاعد کنم تکالیفم را انجام دهد.

I had my brother paint my room.
got my brother to paint my room.

دادم به برادرم اطاقم را رنگ کند .

همان طور که به جملات نگاه میکنید آیا میتوانید ساختار این جلات را میتوانید متوجه بشید ؟

ساختار وجه سببی معلوم :

مفعول + مصدر بدون to + شخص مورد نظر + have+ فاعل
مفعول + مصدر با to + شخص مورد نظر + get+ فاعل

پیشنهاد سایت به شما :  تفاوت بین must & have to

نکته :

  • فعل get رسمی تر است .
  • افعال let و make نیز دو مورد دیگر از افعال سببی هستند  که میتوان به جای have در جملات سببی معلوم استفاده کرد .
  • می توان از کلماتی از قبیل want, ask, request نیز بجای get در جملات سببی معلوم استفاده نمود.

I made him do my homework.

من او را متقاعد کردم تکالیفم را انجام دهد.

I want them to go home.

آنها را متقاعد کردم به خانه بروند.( از اونها خواستم به خونه بروند.)

وجه سببی مجهول :

مثال ها :

got my room cleaned.
دادم اطاقم را تمیز کنند.
They got their photos enlarged.
دادند عکسهایشان را بزرگ کنند.
She can have her film copied.
او می تواند بدهد فیلمش را کپی کنند.

I’m going to have my car fixed .

قصد دارم ماشینم رو بدم تعمیر کنند.

 

Could you have the carpets cleaned?

می تونید فرش ها رو بدهید تمیز کنند؟

We are having the office cleaned.
می دهیم دفتر را تمیز کنند.
I must have my hair cut.
باید بدهم موهایم را کوتاه کنند.

ساختار وجه سببی مجهول :

همانطور که متوجه شدید ساختار وجه سببی مجهول به صورت زیر می باشد .

  (pp) اسم مفعول + مفعول + have / get + فاعل

ارسال نظر