آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نقل قول Reported speech در زبان انگلیسی

هنگاميکه ميخواهيم گفته‌های شخص ديگری را نقل کنيم، می‌توانيم از دو حالت مختلف استفاده کنيم:

1- مي‌توانيم گفته‌های شخص مورد نظر را عيناً (واو به واو) تکرار کنيم (نقل قول مستقيم):

 • She said, ‘It is raining.’

و يا مي‌توانيم از نقل قول غير مستقيم استفاده کنيم:

 • She said that it was raining.

در مثال زير به تغييرات ايجاد شده خوب دقت کنيد:

  چند نکته
1- در نقل قول غير مستقيم هميشه مي‌توانيم that را حذف کنيم:

 • I told her (that) I wasn’t hungry.
 • He said (that) he was feeling ill.

2- پس از tell حتماً بايد نام شخص مخاطب (اسم يا ضمير) ذکر شود ولی پس از say چيزی نمی‌آيد:

 • He told her that …
 • He said that …

 

جدول تغييرات از نقل قول مستقيم به غيرمستقيم

در نقل قول غيرمستقيم، فعل اصلی جمله معمولاً زمان گذشته است و نيز افعال موجود در بقيه جمله هم بايد به زمان گذشته تبديل شوند. اين تغييرات به شرح زيرند:

 

مثال غير مستقيم  → مستقيم
‘I love you,’ he said. → He told her that heloved her. گذشته ساده حال ساده →
‘I‘m talking on the phone,’ she said. → She said that she was talking on the phone. گذشته استمراری حال استمراری 
He said, ‘The rain has stopped‘. → He said that the rain had stopped. گذشته کامل حال کامل 
He said, ‘I‘ve been reading for 3 hours.’ →  He said that he had been reading for 3 hours. گذشته کامل استمراری حال کامل استمراری 
He said, ‘I met him in the theatre.’ → He said he had met him in the theatre. گذشته کامل گذشته ساده 
‘I was driving carefully,’ he told the police. → He told the police he had been drivingcarefully. گذشته کامل استمراری گذشته استمراری 

 

  چند نکته
1- اگردر جمله نقل قول مستقيم از گذشته کامل استفاده شده باشد، در جمله نقل قول غيرمستقيم تغييری ايجاد نمی‌شود:Tom said, ‘when I arrived, she had gone.’ → Tom said when he had arrived, she had gone.

2- هميشه مجبور نيستيم كه فعل را در جمله نقل قول غيرمستقيم تغيير دهيم. اگر ما چيزی را نقل قول کنيم که همچنان صحيح می‌باشد، ديگر نيازی به تغيير فعل (از زمان حال به گذشته) نيست. مثلاً:

‘He loves ice-cream,’ his mother said. → His mother said that he loves (or loved) ice-cream. (he still lovesice-cream)

در مثال بالا پر واضح است که او (he) همچنان به بستنی علاقمند است و دليلی ندارد اين علاقمندی تغيير کرده باشد.

افعال کمکی وجهی در نقل قول غيرمستقيم

در نقل قول غيرمستقيم افعال کمکی وجهی may ،can ،will و shall به might، could، would و should تبديل می‌شوند. يعنی:

نقل قول غيرمستقيم
WOULD, COULD,
MIGHT, SHOULD
تبديل می‌شود به→
نقل قول مستقيم
will, can,
MAY, SHALL

مثال:

 • ‘I will sell my car,’ he told me.
  He told me that he would sell his car.
 • ‘I can help you,’ he said.
  He said he could help me.
 • ‘The teacher may be ill,’ he said.
  He said that the teacher might be ill.

ولی افعال كمكی used to، ought to و must در جملات نقل قول غيرمستقيم تغييری نمی‌کنند:

 • I told her that I used to smoke twenty a day.

 

تغييرات لازم ديگر در نقل قول غيرمستقيم

در نقل قول غيرمستقيم علاوه بر تغييراتی که در افعال صورت مي‌گيرد، در بعضی ديگر از اقسام کلمه، از جمله قيدها نيز تغييراتی ايجاد می‌شود که در جدول زير بعضی از آنها را می‌بينيد:

 

غيرمستقيم مستقيم→
that this
those these
there here
then now
that day today
the previous day / the day before yesterday
the next day / the following day tomorrow
the following week / year … next week / year …
the previous week / year … last week / year …

چند مثال:

 • ‘I like it here,’ he said.
  He said that he liked it there.
 • He said, ‘We’ll visit the factory tomorrow.’
  He said that he would visit the factory the next day.

ارسال نظر