آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم: Direct and Indirect Speech

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم:

اگر گفتار شخصی را بدون تغییر یبان کنیم آن جمله را نقل قول مستقیم گویندکه باید داخل علامت نقل قول “Quotation mark” نوشته شود و کلمۀ اول با حرف بزرگ شروع می شود و اگر کلمات جمله را طوری تغییر دهیم که مفهوم جمله عوض نشود آن جمله را نقل قول غیر مستقیم گویند که احتیاجی به علامت نقل “…” ندارد و کلمۀ اول با حرف کوچک نوشته می شود. هر جملۀ نقل قول از دو جمله تشکیل می شود، جملۀ داخل علامت نقل قول را جملۀ اصلی و جملۀ خارج علامت را جملۀ ناقل گویند.

مثال:

او به من گفت: “من هرروز به مدرسه می روم.” He said to me,”I go to to school every day.”

در جملۀ بالا، جملۀ قبل از علامت نقل قول را جملۀ ناقل و جملۀ بعد ار علامت نقل قول را جملۀ اصلی گویند.

طریقۀ تبدیل جملات نقل قول مستقیم به غیر مستقیم:

برای این منظور، چهار نوع جمله را بررسی می کنیم.

جملات خبری (اظهاری): Statements:
جملات امری: Imperatives:
جملات پرسشی (استفهامی):  Questions:
جملات صوتی یا ندایی و آرزو: Exclamations and Wishes:
جملات خبری (اظهاری):  Statements:

طریقۀ تبدیل جملات خبری مستقیم به غیر مستقیم:

بعد از جملۀ ناقل کلمۀ  ربط that به کار می رود. البته ممکن است گاهی that حذف شود. (بیشتر در مکالمه)

در جملۀ ناقل said to به told تبدیل می شود.

آگر فاعل جملۀ داخل علامت نقل قول یکی از ضمایر فاعلی باشد، مطابق فاعل جملۀ ناقل تغییر می کند. البته باید در نظر گرفت که ضمایر بر حسب اینکه گوینده چه کسی است و نقل قول کننده چه کسی ، تغییر می کنند. و متعاقب آن سایر ضمایر و صفات ملکی تغییر میکنند ولی آگر فاعل اسم باشد بدون تغییر تکرار می شود.

اگر فعل ناقل در گفتار مستقیم در زمان حال یا آینده و یا حال کامل باشد طبق قاعدۀ تطابق زمان ها، در گفتار غیر مستقیم در زمان افعال نقل قول، تغییری پیش نمی آید.

 نقل قول مستقیم  نقل قول مستقیم
He says that he is writing an English composition at the moment. He says,”I am writing an English composition at the moment.”

اگر فعل ناقل گفتار مستقیم در زمان گذشته باشد، برای تطابق زمان ها، زمان افعال به شرح زیر تغییر می یابد:

حال ساده به گذشتۀ ساده          حال استمراری به گذشتۀ استمراری          گذشتۀ ساده به گذشتۀ کامل          گذشتۀ استمراری به گذشتۀ کامل استمراری

حال کامل به گذشتۀ کامل          حال کامل استمراری به گذشتۀ کامل استمراری          گذشتۀ کامل استمراری به گذشتۀ کامل استمراری

آیندۀ ساده به آینده در گذشتۀ ساده          آیندۀ استمراری به آینده در گذشتۀ استمراری          آیندۀ کامل به آینده در گذشتۀ کامل

آیندۀ کامل استمراری به آینده در گذشتۀ کامل استمراری

مثال:

آینده در گذشتۀ ساده آیندۀ ساده گذشتۀ استمراری حال استمراری گذشتۀ ساده حال ساده
 would go will go  was going  is going went go

مثال:

نقل قول مستقیم  نقل قول مستقیم
He told me that he went to his school everyday. He said to me, “I  go to my school everyday.”
 She told me that she went to her office every day.  She said to me, “I go to my office every day.”
You told me that you had gone to your office.  You said to me, “I went to my office.”
 Mary said that she was going to see her friend.  Mary said ,”I am going to see my friend.”
She said that Mary had been happy. She said,” Mary was happy.”

تمام کلمات و قید هایی که حاکی از نزدیکی هستند، در کلام غیر مستقیم به الفاظ و قیود دور تبدیل می شوند. جدول تغییرات این کلمات و قیود به شرح زیر است:

 گفتار غیر مستقیم گفتار مستقیم
 that  this
those these
there here
then now
so thus
that day today
that night tonight
the next day tomorrow
the following week, etc. next week (month,year)
the day before/the previous day yesterday
the week before, etc./the previous week, etc. last week (month, year)
the night before/the previous night last night
then just
before ago

ارسال نظر