آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

صفت های شخصیتی

📍 صفتهاى شخصيتى مربوط به آقايان

👱🏻 adventurous
/ədven.tʃ ə r.əs/ ماجراجو , جسور
👱🏻 ambitious /æmbɪʃ.əs/ جاه طلب
👱🏻 boastful /bəʊs t .f ə l/ لاف زن
👱🏻 coarse /kɔs/ خشن
👱🏻 confident /kɒn.fɪ.d ə nt/ دارای اعتماد به نفس
👱🏻 courageous /kəreɪ.dʒəs/ دلیر , شجاع
👱🏻 cruel /kru.əl/ سنگدل
👱🏻 darling /dɑ.lɪŋ/ عزیز
👱🏻 enterprising /en.tə.praɪ.zɪŋ/ بلند همت
👱🏻 forceful /fɔs.f ə l/ زورمند
👱🏻 logical /lɒdʒ.ɪ.k ə l/ منطقی
👱🏻 independent
/ɪn.dɪpen.d ə nt/ مستقل
👱🏻 curious كنجكاو
👱🏻 moody دمدمى,عبوس
👱🏻 versatile /vɜ.sə.taɪl/
همه‌فن حریف
👱🏻 pioneering /paɪənɪə.rɪŋ/ پيشقدم

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

📍 صفتهاى شخصيتى مربوط به خانمها

👸🏼 appreciative /əpri.ʃə.tɪv/ قدردان
👸🏼 attractive /ətræk.tɪv/ زیبا ,دلربا
👸🏼 charming /tʃɑ.mɪŋ/ جذاب
👸🏼 complaining شاکی
👸🏼 dependent /dɪpen.d ə nt/ وابسته ,متکی
👸🏼 dreamy /dri.mi/ رویاپرداز
👸🏼 fickle /fɪk.l ̩/ بی وفا
👸🏼feminine زنانه ,لطیف
👸🏼 frivolous /frɪv. ə l.əs/
سبك سر
👸🏼 fussy /fʌs.i/ جوشی, دیرپسند

👸🏼 touchy /tʌtʃ.i/ بسیار حساس
👸🏼 mild /maɪld/ انسان ملایم
👸🏼 nagging /næg.ɪŋ/ نق نقو
👸🏼 prudish /pru.dɪʃ/ خشک
👸🏼 softhearted /sɒfthɑ.tɪd/
دل رحم, رحیم
👸🏼 sophisticated
/səfɪs.tɪ.keɪ.tɪd/ فرهیخته
👸🏼 submissive /səbmɪs.ɪv/ مطیع
👸🏼 talkative /tɔ.kə.tɪv/ پرحرف
👸🏼 humble /hʌm.bl ̩/ متواضع
👸🏼 lavish /læv.ɪʃ/ ولخرج

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

اصطلاحات و جملات کاربردی

💎Bring somebody back to knee’s
🍓کسی را شکست دادن

💎Welcome back
🍓رسیدن بخیر

💎Cash down
🍓فقط نقد

💎I’m made that way
🍓همین جوری بار اومدم

💎Keep one’s ear to the ground
🍓گوش به زنگ بودن

💎Jump the gun
🍓زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / عجله کردن

💎It’s rotten to the core
🍓آب از سرچشمه گل آلود است

💎Keep someone posted
🍓در جریان گذاشتن

💎It’s all down to luck
🍓آن همش به خاطر شانسه

💎He is wet behind the ears
🍓دهنش بوی شیر میده
.
💎The weather is awful/terrible/horrible today.
🍓هوای امروز افتضاح است.
.
💎They cannot handle it
🍓ظرفیتشو ندارن/ نمیتونند تحمل/هندل اش کنند

💎Don’t be funny
🍓مزه نریز/ بامزه نباش
.
💎This idiot didn’t get what I said
🍓این گاگول اصلا نفهمید من چی گفتم
.
💎I can do nothing
🍓دستم به جایی بند نیست/ کاری نمیتونم بکنم
.
💎It’s a Guy thing
🍓این یک موضوع مردانه است
.
💎when I say no I mean it
🍓وقتی میگم نه منظورم همونه/وقتی میگم نه یعنی نه
.
💎That`s that
🍓همینی که هست
.
💎That’s a good idea,Why didn’t I think of that
🍓نظرخوبی است چرا به فکر من نرسید
.
💎Live within your income
🍓مطابق درآمدت زندگی کن
.
💎How you’ve grown!!
🍓چه بزرگ شده ای
(برای مواقعی که بچه ایی رابرای مدت طولانی ندیده ایم و او بزرگ شده است)
.
💎I was worried society wouldn’t accept him
🍓نگران بودم که جامعه او را نپذیرد
.
💎Don’t be an idiot
🍓احمق نباش
@Englishforyou

ارسال نظر