آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زمانهای گذشته وحال در زبان انگلیسی و تطبیق آنها با زبان فارسی

چنانچه مترجم در این گونه موارد بر اثر عدم آشنایی با این نکته جمله را تحت اللفظی ترجمه کند ممکن است مفهوم جمله به کلی تغییر کرده، قسمتی یا حتی همه متن دچار اشکال اساسی شود، زیرا زمان از ارکان اساسی جمله به شمار می رود. در ادامه زمانهای گذشته و حال در زبان انگلیسی و معادل آنها در زبان فارسی را مورد بحث و تطبیق قرار می د هیم.

زمانهای گذشته و حال در زبان انگلیسی به شرح ذیل می باشند :

زمانهای گذشته

Simple Past

Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

زمانهای حال

Simple Present

Present Continuous

Present Perfect

Present Perfect Contiuous

Simple Past

 

زمان گذشته ساده از فاعل + قسمت دوم فعل ساخته می شود و برای بیان کاری است که در گذشته به طور کامل انجام گرفته است . به مثال زیر توجه کنید :

Ali lost his keys last week.

علی کلیدهایش را هفته گذشته گم کرد .

همان طور که از ترجمه مشخص است زمان فعل ( گم کرد ) معادل زمان ماضی ساده ( گذشته ساده ) در زبان فارسی می باشد .

Past Continuous

فرمول کلی زمان گذشته استمراری به شکل زیر می باشد :

Subject + [ was/were ] + verb + ing

به مثال زیر توجه کنید :

Ali was washing his car .

علی داشت ماشینش را می شست .

از ترجمه پیداست که این زمان نیز مطابق ماضی مستمر در زبان فارسی است .

Past Perfect

گذشته کامل به شکل ذیل ساخته می شود :

Subject + had + past participle

به این مثال توجه کنید :

Ali had already left the class when I arrived .

هنگامی که من رسیدم علی کلاس را ترک کرده بود .

زمان گذشته کامل برای بیان کاری است که در گذشته پیش از کار دیگر اتفاق افتاده است و طبق ترجمه بالا زمان فعل ( ترک کرده بود ) مطابق زمان ماضی بعید در زبان فارسی می باشد .

Past Perfect Continuous

فرمول زمان گذشته کامل استمراری به شکل زیر می باشد :

Subject + had + been +  verb + ing

به این مثال توجه کنید :

Ali had been working .

علی  کار کرده بود .

از ترجمه مشخص است که زمان فعل ( کار کرده  بود ) مطابق زمان ماضی بعید در زبان فارسی می باشد .

Simple Present

زمان حال ساده از فاعل + شکل ساده فعل ساخته می شود و معمولا در سه حالت به کار می رود : 1- برای بیان حقایق کلی و مطالب علمی. 2- برای بیان کاری که اکنون در حال انجام است . 3- برای بیان کاری که در آینده انجام خواهد گرفت .

به مثالهای زیر دقت کنید :

Water freezes in 0  .

آب در دمای صفر درجه سانتی گراد یخ می زند .

I go to school every day  .

من به مدرسه می روم .

I go to Tehran next Monday .

دوشنبه آینده به تهران می روم .

همان طور که از ترجمه ها پیداست زمان فعل های بالا مطابق با زمان مضارع اخباری در زبان فارسی میباشد.

Present Contiuous

فرمول کلی زمان حال استمراری به صورت زیر می باشد :

Subject + [ am/is/are ] + verb + ing

به مثال زیر توجه کنید :

Ali is watching TV .

علی دارد تلویزیون نگاه می کند .

همانگونه که از ترجمه پیداست این زمان نیز همانند زمان حال ساده مطابق زمان مضارع مستمر در زبان فارسی می باشد .

Present Perfect

زمان حال کامل به صورت ذیل ساخته می شود :

Subject + [ have/has ] + past participle

به این مثال دقت کنید :

Ali has cleaned the windows .

علی پنجره ها را پاک کرده است .

از ترجمه مشخص است که زمان فعل ( پاک کرده است ) مطابق زمان ماضی نقلی در زبان فارسی می باشد که زمان ماضی نقلی به دو صورت به کار می رود : 1- برای بیان کاری که در گذشته انجام گرفته و اینک اثر و نتیجه آن مورد نظر است . 2 – برای بیان کاری که گوینده شاهد آن نبوده و صورت نقل قول دارد .

Present Perfect Continuous

حال کامل استمراری به شکل ذیل ساخته می شود :

Subject + [ have/has ] + been + verb +ing

به مثال زیر توجه کنید :

I have been watching TV .

من در حال تماشای تلویزیون بوده ام .

از ترجمه پیداست که زمان حال کامل استمراری نیز همانند زمان حال کامل مطابق زمان ماضی نقلی در فارسی می باشد .

ليستي از 100 فعل پركابرد زبان انگليسي گردآوري شده است. اينها افعالي هستند كه بيشترين استفاده را در زبان انگليسي، چه مكالمه و چه ساير موارد، داشته اند.

 

بايد بدانيد كه اين افعال مشكل نبوده و احتمالا با بيشتر آنها از قبل آشنايي داريد. هدف اصلي گردآوري اين افعال، شناخت بيشتر سطح آشنايي اوليه شما با زبان انگليسي مي باشد.

ارسال نظر