آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آموزش گرامر انگلیسی برای اسامی و نحوه استفاده از may و must

آموزش گرامر انگلیسی برای اسامی و نحوه استفاده از may و must

چه هنگام از Must not يا Mustn”t استفاده کنيم :

براي نشان دادن ممنوعيت چيزي از اين فعل کمکي استفاده مي کنيم.

ساختار کلي :

subject + must not + main verb

مثال :

.Passengers must not talk to the driver

.Policeman mustn”t drink on duty

(Visitors must not smoke. (present

(I mustn”t forget Tara”s Birthday.(future

نکته: از must not نمي توانيم براي زمان گذشته استفاه کنيم. بايد از ساختار هاي ديگر استفاده کرد :

.I couldn”t park out side the parking

.We were not allowed to enter

چه هنگام ازMay يا Might استفاده کنيم :

اين افعال کمکي به گونه اي شک و ترديد را به معناي فعل اصلي القاء مي کنند. might زمان گذشته فعل may بوده و در حالت معمول اگر به جاي may بکار رود مؤدبانه تر است.

.Ali may study this lesson

.Ali might leave here for Ahvaz tomorrow

?Might I borrow your book

آموزش گرامر انگلیسی برای اسامی

اسامی مختوم به f یا fe با افزودن ves جمع بسته می شوند.(حرف f تبدیل به v شده و سپس es افزوده می شود.)

knife—————knives                   wolf————–wolves               shelf————-shelves

wife—————wives                    life—————–lives                 loaf—————loaves

half—————halves                    thief——————thieves


برخی اسم های مختوم به f که به هر دوصورت جمع بسته می شوند:

scarf—————-scarfs/scarves                         wharf—————wharfs/wharves

اسامی مختوم به ff نیز با افزودن s جمع بسته می شوند:

cliff———-cliffs                    whiff———-whiffs                   tariff———-tariffs


تعدادی از اسامی برای جمع بستن از قانون خاصی پیروی نمی کنند که اسامی بی قاعده نامیده می شوند:

man———men          woman———women          foot———feet          child———cildren

mouse———mice        tooth———teeth           goose———geese


در انگلیسی برخی از اسامی دارای شکل مفرد و جمع یکسان هستند:

sheep—–sheep              fish—–fish                deer—–deer               means—–means

series—–series          aircraft—–aircraft        species—–species


تعدادی از اسامی ریشه لاتین دارند و به sis- ختم می شوند که به هنگام جمع بستن این اسامی sis به ses تبدیل شده و تلفظ آن نیز تغییر می کند.

crisis———-crises                   analysis———-analyses             basis———-bases

diagnosis————-diagnoses


در انگلیسی اسم قابل شمارش مفرد با افزودن s جمع بسته می شود:

a ruler——————-rulers                                        a book——————books

اسم غیر قابل شمارش همواره مفرد است و جمع بسته نمی شود.

sugar——————some sugar                 milk——————-a lot of milk


اسم ها مختوم به z , ss , sh , ch , s , x با افزودن es جمع بسته می شوند.

bus——-buses            box——-boxes          glass——-glasses         brush——-brushes

quiz——-quizes        bench——-benches


اسم ها مختوم به o اغلب با افزودن s جمع بسته می شوند.

radio——–radios           zoo——–zoos           piano——–pianos           patio——–patios

در این مورد استثنا هم وجود دارد که اینگونه اسامی برای جمع بستن به جای s از es استفاده می شود.

مهمترین این اسامی عبارتند از:

tomato——tomatoes        potato——potatoes        hero——heroes        echo——echoes


درمورد اسم ها مختوم به y بصورت زیر عمل میکنیم:

الف) اگر حرف قبل از y صدادار باشد اسم با s جمع بسته می شود.

monkey——-monkeys          boy——–boys          day——–days            donkey——-donkeys

ب) اگر حرف قبل از y بی صدا باشد اسم با  ies جمع بسته می شود.

candy——–candies                    city——–cities                     baby—-babies


مطلب پیشنهادی : ضمایر مفعولی زبان انگلیسی

ارسال نظر