آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100 فعل پایه برچسب

1 be بودن (فعل کمکی) 2 have داشتن (فعل کمکی) 3 do انجام دادن / کردن (فعل کمکی) 4 say گفتن 5 go رفتن 6 can توانستن 7 get گرفتن 8 would (فعل کمکی) 9 make ساختن / درست کردن 10 know دانستن / شناختن 11 will (فعل کمکی) 12 think فکر کردن 13 take گرفتن 14 see دیدن 15 come آمدن 16 could توانستن 17 want خواستن 18 look نگاه کردن 19 use استفاده کردن 20 find پیدا کردن 21 give دادن 22 tell گفتن 23 work کار کردن 24 may ممکن بودن 25 should اجبار داشتن 26 call صدا کردن / تماس گرفتن 27 try تلاش کردن / امتحان کردن 28 ask پرسیدن / درخواست کردن 29 need نیاز داشتن 30 feel احساس کردن 31 become تبدیل شدن / شدن 32 leave ترک