آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

متشابه برچسب

مناسب  eligible مهاجر، غریب  immigrant  مهاجر، کوچ کننده  emigrant مشرف، نزدیک imminent بلند، والامقام eminent تهاجم irruption انفجار و فوران eruption  غذا  fare  زیبا، بازار مکاره  fair  در، دروازه  gate طرز راه رفتن  gait زندان gaol مقصود، دروازه (بازی) goal گروه، جماعت horde اندوخته، ذخیره hoard تمام و کلیه whole سوراخ hole درشکه hansom خوش تیپ handsome گوزن نر hart قلب، دل heart فاقد شرایط لازم  ineligible  ناخوانا  illegible صاف و ساده، رک گو  ingenuous  باهوش، کاردان  ingenious چنگ، بربط lyre دروغگو liar کاهش دادن lessen درس lesson سیما، قیافه mien پست، ناچیز mean فطرت، خمیره، غیرت mettle فلز metal کان کن، معدنچی miner پایین مقام minor  پیچیده، گره دار  knotty  شیطان،

کلمات متشابه:  :Homony لیست تعدادی از کلمات متشابه پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:  meaning word   meaning word  معنی  کلمه  معنی  کلمه  وفق دادن/ ماهر، استاد adapt/adept  قبول کردن، به فرزندی قبول کردن  adopt اثر  effect  اثر کردن، متأثر کردن  affect خیال بیهوده، اشتباه بینایی  illusion  اشاره، کنایه  allusion عجیب و غریب، مسخره  entic  کهنه، باستانی  antique عکس، متضاد opposite  مناسب، بجا apposite تکیۀ صدا accent  صعود ascent کوشش، مقاله essay سنجش assay به وسیلۀ/فرعی by/bye  خریدن buy افسار،