آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

صفات متضاد برچسب

big بزرگ small / little کوچک fast سریع slow کند good خوب bad بد expensive گران cheap ارزان thick ضخیم thin نازک narrow کم عرض wide / broad عریض loud (صدای) بلند quiet (صدای) آهسته intelligent باهوش stupid احمق wet مرطوب dry خشک heavy سنگین light سبک hard سخت soft نرم shallow کم عمق deep عمیق easy راحت difficult سخت weak ضعیف strong قوی rich ثروتمند poor فقیر young جوان old پیر long بلند short کوتاه high بالا، زیاد low کم، پایین generous بخشنده mean پست true درست false غلط beautiful زیبا ugly زشت new جدید old قدیمی happy شاد sad ناراحت safe امن dangerous خطرناک early زود هنگام late دیر light روشن dark تاریک open باز closed / shut بسته tight تنگ loose گشاد full پر empty خالی many پرتعداد few کم تعداد alive زنده dead مرده hot داغ cold سرد interesting جذاب boring کسل کننده lucky خوش شانس unlucky بد شانس important مهم unimportant بی اهمیت right درست wrong غلط far دور near نزدیک clean تمیز dirty کثیف nice دلپذیر nasty زننده pleasant خوشایند unpleasant ناخوشایند excellent عالی terrible افتضاح fair عادلانه unfair ناعادلانه normal معمولی abnormal غیر معمولی